Utwórz fakturę

Euro - Projektservis EBG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Euro - Projektservis EBG
PIN 31406521
TIN 2020913532
Numer VAT SK2020913532
Data utworzenia 21 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Euro - Projektservis EBG
Hronská 9/11
97667
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 81 406 €
Zysk 168 €
Kapitał 56 365 €
Kapitał własny -22 313 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0486112197, 0486183921
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 38,008
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,993
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,993
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,993
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,498
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,752
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,752
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,752
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,746
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 728
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,018
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 517
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 517
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 38,008
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,145
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,616
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -29,616
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 168
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 60,153
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 580
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 580
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 37,408
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,284
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,284
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,547
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,462
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 226
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,889
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 165
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 165
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 22,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 80,283
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 81,406
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 77,930
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,476
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,338
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,457
D. Usług (účtová grupa 51) 28,591
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,852
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,137
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,657
4. Koszty społeczne (527, 528) 58
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,035
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,844
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,844
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,559
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,068
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 30,882
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,994
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,994
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,993
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,075
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,907
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,907
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 168
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015