Utwórz fakturę

Global Blue Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Global Blue Slovakia
PIN 31407471
TIN 2020822056
Numer VAT SK2020822056
Data utworzenia 12 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Global Blue Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 754 659 €
Zysk 267 267 €
Dane kontaktowe
E-mail taxfree.sk@global-blue.com
Telefon(y) 0232222514
Telefon(y) kom. +421903459952, +421903469527, +421903472952, +421903503952, +421903512952, +421903517952
Nr(y) faksu 0243641552
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,662,353
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 576,286
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 160,325
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 144,661
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 15,664
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 415,961
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 142,528
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 267,894
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,539
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,950,004
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,900
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,900
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 24,228
8. Podatek odroczony należności (481A) 24,228
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,482,634
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,935,362
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,678,512
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 256,850
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 474,003
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 73,269
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 438,242
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,404
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 425,838
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 136,063
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 136,063
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,662,353
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,823,574
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 856,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 856,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 72,229
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 72,229
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 627,439
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 627,439
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 267,267
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,838,779
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,941
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,941
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,576,138
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,939,017
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,472,616
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 466,401
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,349,470
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 162,781
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 98,760
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,110
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 249,700
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 124,300
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 125,400
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,755,993
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,754,659
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,715,366
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 40,627
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1,334
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,372,468
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 587,425
D. Usług (účtová grupa 51) 6,024,511
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,291,011
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,390,715
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 763,595
4. Koszty społeczne (527, 528) 136,701
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 936
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 330,232
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 330,232
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 43,357
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 94,996
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 382,191
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,103,430
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80,540
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 80,525
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 76,794
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 58,396
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 58,396
O. Walutowe straty (563) 17,058
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,340
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,746
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 385,937
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 118,670
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 124,088
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,418
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 267,267
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016