Utwórz fakturę

BLUE DANUBE TOURS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy BLUE DANUBE TOURS
PIN 31407757
TIN 2020307773
Numer VAT SK2020307773
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BLUE DANUBE TOURS
Vajanského nábr. 7
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 832 298 €
Zysk 5 102 €
Kapitał 615 239 €
Kapitał własny 27 675 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252635662, 0252635697, 0252920887, 0245641311
Telefon(y) kom. +421910994040
Nr(y) faksu 0252923232, 0252920890
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 371,475
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 52,217
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 52,217
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 5,311
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 37,634
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,272
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 315,338
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 285,844
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 265,954
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 265,954
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,432
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 458
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,494
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,445
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,049
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,920
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,920
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 371,475
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,532
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,265
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,265
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,165
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,165
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,102
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 341,201
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 41
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 41
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 339,898
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 221,759
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 221,759
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 109,124
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,941
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,221
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,853
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,262
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,262
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,742
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,742
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 830,675
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 832,298
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 830,675
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,623
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 823,993
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,553
D. Usług (účtová grupa 51) 655,336
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 109,287
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 89,864
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,211
4. Koszty społeczne (527, 528) 212
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,476
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,474
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,474
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,921
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,946
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,305
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 144,786
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 332
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 332
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -321
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,984
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,102
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016