Utwórz fakturę

BK Team Consulting LK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BK Team Consulting LK
PIN 31407846
TIN 2020307784
Numer VAT SK2020307784
Data utworzenia 19 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BK Team Consulting LK
Štúrova 27
04001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 018 €
Zysk -11 373 €
Kapitał 24 708 €
Kapitał własny -65 757 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,018
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,963
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,963
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,963
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,055
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) -160
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -160
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,658
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,658
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,658
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,557
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,896
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 661
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,018
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,130
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 567
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 567
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -72,963
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -72,963
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,373
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,148
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 225
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 225
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 98,565
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,624
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,624
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 36,859
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,415
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 685
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,187
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,795
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 358
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 358
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,018
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,018
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,018
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,052
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,465
D. Usług (účtová grupa 51) 6,042
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,678
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,306
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,783
4. Koszty społeczne (527, 528) 589
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 174
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,896
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,896
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 160
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 637
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,034
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,511
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 379
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 379
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -379
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,413
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,373
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015