Utwórz fakturę

Consultare Košice - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Consultare Košice
PIN 31407846
TIN 2020307784
Numer VAT SK2020307784
Data utworzenia 19 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Consultare Košice
Jantárová 30
04001
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 707 €
Zysk -6 622 €
Kapitał 24 708 €
Kapitał własny -65 757 €
Date of updating data: 07.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 42,956
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,067
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,067
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,067
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,889
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) -324
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -324
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,261
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,261
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,261
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,952
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,881
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,071
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 42,956
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -83,752
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 567
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 567
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -84,336
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -84,336
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,622
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 126,708
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 289
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 289
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 125,335
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 125
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 119,904
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,301
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 688
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,317
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,084
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,084
Date of updating data: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,124
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 30,707
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,124
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,583
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,222
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,231
D. Usług (účtová grupa 51) 3,553
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,682
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,339
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,124
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,219
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 86
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,896
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,896
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 164
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 610
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,515
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,340
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 147
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 147
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -147
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,662
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,622
Date of updating data: 07.11.2016
Date of updating data: 07.11.2016