Utwórz fakturę

M. K. M. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M. K. M.
PIN 31408087
TIN 2020376039
Numer VAT SK2020376039
Data utworzenia 03 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M. K. M.
Dlhá 1264
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 130 663 €
Zysk -54 934 €
Kapitał 831 780 €
Kapitał własny -29 526 €
Dane kontaktowe
E-mail mkm@mkm.sk
Telefon(y) 0315526897, 0265936613
Telefon(y) kom. +421905526897
Nr(y) faksu 0265936613
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 573,423
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 133,179
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 133,179
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 12,920
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 82,577
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,682
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 438,385
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 96,956
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 56,398
3. Produkty (123) - /194/ 11,639
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 28,919
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 55,948
8. Podatek odroczony należności (481A) 55,948
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 245,133
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 244,724
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 244,724
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 409
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 40,348
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,188
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 39,160
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,859
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,859
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 573,423
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -66,135
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 22,378
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 37,464
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 37,464
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -77,682
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 181,941
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -259,623
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54,934
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 639,558
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 417,073
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 759
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 416,314
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 218,877
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 173,256
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,256
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,716
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,361
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,520
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,854
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,170
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,081
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,081
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 527
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,126,040
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,130,663
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 693,625
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 299,603
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 5,424
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 51,388
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,623
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,180,021
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 541,389
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 262,905
D. Usług (účtová grupa 51) 159,933
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 87,776
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 56,911
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,483
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,382
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,925
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,891
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,891
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,876
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82,078
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -49,358
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 34,425
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 801
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 801
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 801
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,352
O. Walutowe straty (563) 75
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,277
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -551
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -49,909
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,025
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,142
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -54,934
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015