Utwórz fakturę

SLOVCEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVCEM
PIN 31410324
TIN 2020376182
Numer VAT SK2020376182
Data utworzenia 26 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVCEM
Duklianskych hrdinov 651
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 659 317 €
Zysk 26 223 €
Kapitał 389 184 €
Kapitał własny 295 424 €
Dane kontaktowe
E-mail slovcem@slovcem.sk
Telefon(y) 0347722917, 0347725510
Telefon(y) kom. 0903731747, 0903732155
Nr(y) faksu 0347723438
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 410,684
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 146,070
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,025
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,025
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 144,045
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 47,660
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 85,810
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,075
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 261,848
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 92,489
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 92,489
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 80,061
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 79,811
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,811
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 250
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 89,298
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,246
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 83,052
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,766
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,766
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 410,684
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 321,648
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,560
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,560
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 287,226
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 679,269
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -392,043
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,223
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,329
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,553
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,553
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 13,072
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 13,072
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 51,789
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,909
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,909
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,082
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,409
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,389
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20,076
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,161
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,915
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 839
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,707
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,707
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 639,343
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 659,317
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 570,561
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -2,608
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 82,782
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,582
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,542
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 0
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 147,602
D. Usług (účtová grupa 51) 169,308
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 251,604
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 183,420
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 61,969
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,215
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,877
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,613
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,613
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 20,225
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 623
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,690
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,775
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 251,043
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,679
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 369
2. Pozostałe koszty (562A) 369
O. Walutowe straty (563) 963
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,347
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,671
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,104
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 26,223
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31410324 TIN: 2020376182 Numer VAT: SK2020376182
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVCEM, Duklianskych hrdinov 651, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 26 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03 31.08.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Michal Abrahámfy 2 191 € (33%) Na Barine 9 Bratislava 841 03
  Ing. Tatiana Nádaská 2 257 € (34%) Duklianskych hrdinov 87 Malacky 901 01
  Ing. Ľubomír Volnár, CSc. 2 191 € (33%) 1.mája 87/57 Malacky 901 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.03.2011Nové predmety činnosti:
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.08.1994
   22.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie celky
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   24.06.2009Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky 901 01
   23.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky
   22.04.2006Nové sidlo:
   Duklianskych hrdinov 651 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Duklianskych hrdinov 87 Malacky 901 01
   21.04.2006Zrušené sidlo:
   Zámocká 13 Malacky 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   špeditérska činnosť v medzinárodnej doprave -
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   21.11.2005Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo -
   cestná motorová doprava - verejná nákladná /vnútroštátna/
   27.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Goča - obchodný riaditeľ Bodrocká 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   22.06.1998Nové predmety činnosti:
   oprava strojov a strojných zariadení bez zásahu do elektroinštalácie
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   prenájom garáží
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie celky
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   19.11.1997Nové sidlo:
   Zámocká 13 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Pavol Goča - obchodný riaditeľ Bodrocká 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   18.11.1997Zrušené sidlo:
   Objekt Hirocem a.s. Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   31.08.1994Nové obchodné meno:
   SLOVCEM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Objekt Hirocem a.s. Rohožník 906 38
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   30.08.1994Zrušené obchodné meno:
   SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rohožník 906 38
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   30.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   29.06.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   31.03.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   30.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   07.12.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   medzinárodná preprava vecí cez hranice štátu zo SR do všetkých štátov Európy
   cestná motorová doprava - verejná nákladná /vnútroštátna/
   19.04.1993Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   18.04.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Dribňák Jaltská 29 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Stanislav Lišivka Ovručská 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Martin Marinica Lesnícka 24 Prešov
   Ing. Jozef Mražík , CSc. Branisková 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   26.03.1992Nové obchodné meno:
   SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rohožník 906 38
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s dopravnými prostriedkami, drvom a stavebným materiálom
   servis, výroba a renovácia náhradných dielov na dopravné prostriedky a strojné zariadenia a činnosti s tým súvisiace
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   špeditérska činnosť v medzinárodnej doprave -
   vnútroštátne zasielateľstvo -
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Dribňák Jaltská 29 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Stanislav Lišivka Ovručská 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Martin Marinica Lesnícka 24 Prešov
   Ing. Jozef Mražík , CSc. Branisková 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky