Utwórz fakturę

MONTOSTROJ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.10.2016
Basic information
Nazwa firmy MONTOSTROJ
PIN 31411916
TIN 2020389976
Numer VAT SK2020389976
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MONTOSTROJ
Poľná 4
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 868 084 €
Zysk 10 731 €
Kapitał 5 393 797 €
Kapitał własny 4 037 944 €
Dane kontaktowe
E-mail montostroj@montostroj.sk
witryna internetowa http://www.montostroj.sk
Telefon(y) +421245923250, +421245924393
Date of updating data: 13.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,144,662
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,853,955
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,499
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,499
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,976,264
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 148,618
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,253,717
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 572,933
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 996
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 875,192
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 875,192
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,285,301
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,209,893
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 479,949
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 297,517
3. Produkty (123) - /194/ 432,427
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 440,533
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 411,732
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,724
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 407,008
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,541
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 260
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 780
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 780
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 634,095
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,476
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 610,619
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,406
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 508
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,898
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,144,662
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,906,025
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,034,750
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,034,750
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 215,602
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 215,602
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -409,501
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -387,381
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -22,120
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 54,443
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 54,443
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,731
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,147,576
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 410,641
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,513
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 124,736
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 283,392
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 660,421
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 508,251
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 508,251
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 65,325
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,955
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,890
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 76,514
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 76,514
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 91,061
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 66,417
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 24,644
Date of updating data: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,699,752
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,868,084
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 5,612,180
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 87,572
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -114,432
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 237,764
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,805,391
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,255,705
D. Usług (účtová grupa 51) 890,921
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,088,259
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,510,275
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 537,200
4. Koszty społeczne (527, 528) 40,784
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66,598
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 283,668
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 283,668
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 198,519
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 619
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,102
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 62,693
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,438,694
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 173
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 120
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 120
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 50
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 27,806
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,960
2. Pozostałe koszty (562A) 2,960
O. Walutowe straty (563) 260
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 24,586
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -27,633
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 35,060
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 24,329
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 117
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 24,212
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,731
Date of updating data: 13.10.2016
Date of updating data: 13.10.2016