Utwórz fakturę

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.09.2016
Basic information
Nazwa firmy VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY
PIN 31412114
TIN 2020356932
Numer VAT SK2020356932
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY
Pezinská 1098
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 956 321 €
Zysk -164 288 €
Kapitał 11 890 081 €
Kapitał własny 5 290 692 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.vsba.sk
Nr(y) faksu 0347723791
Date of updating data: 21.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,437,032
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,671,102
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,649,540
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,621,250
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 933,380
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 93,002
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,908
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 21,562
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 21,562
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,747,443
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,114,029
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,921,322
4. Zwierzęta (124) - /195/ 86
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 192,621
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,451,938
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 197,847
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 197,847
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 599,487
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 214,641
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,888
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 405,075
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 181,476
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,195
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 168,281
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,487
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,751
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 7,736
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,437,032
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,120,592
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,004,694
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,004,694
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 185,821
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 201,058
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 200,939
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 119
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -1,012
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -1,012
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,894,319
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,894,319
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -164,288
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,299,198
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33,123
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 33,123
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,863,337
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 664,123
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 664,123
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,192,814
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,536
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 690
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,174
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 630
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 630
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 402,108
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 17,242
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 17,242
Date of updating data: 21.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,956,321
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,051
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 252,650
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,381,177
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 313,317
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,126
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,114,891
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 500,852
D. Usług (účtová grupa 51) 1,129,366
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 31,727
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,211
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,935
4. Koszty społeczne (527, 528) 581
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 32,842
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 75,194
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 75,194
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 323,065
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 396
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,449
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -158,570
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,660
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 604
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 604
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 604
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,328
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 683
2. Pozostałe koszty (562A) 683
O. Walutowe straty (563) 13
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,632
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,724
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -161,294
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,994
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,994
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -164,288
Date of updating data: 21.09.2016
Date of updating data: 21.09.2016