Utwórz fakturę

DESON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DESON
PIN 31418945
TIN 2020650775
Data utworzenia 14 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DESON
Stupavská 231
90032
Borinka
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 020 €
Zysk 791 €
Kapitał 7 204 €
Kapitał własny -2 595 €
Dane kontaktowe
E-mail deson@deson.sk
witryna internetowa http://deson.sk/
Telefon(y) kom. +421911384252, +421911791916, +421903791918
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,120
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 94
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 94
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 94
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,850
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,924
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,924
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 888
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 829
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 829
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 49
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,038
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 311
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,727
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 176
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 176
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,120
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,804
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 1
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,899
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 506
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -10,405
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 791
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,924
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 106
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 106
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,818
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,287
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,287
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,549
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -67
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,020
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,020
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,800
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,220
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,229
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,811
D. Usług (účtová grupa 51) 1,138
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 280
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 280
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 791
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,071
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 791
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 791
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4288549.tif
Date of updating data: 25.06.2015