Utwórz fakturę

MONTANO-FRUIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MONTANO-FRUIT
PIN 31419259
TIN 2020359979
Numer VAT SK2020359979
Data utworzenia 19 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MONTANO-FRUIT
Domovina 53
90081
Šenkvice
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 144 294 €
Zysk -12 289 €
Kapitał własny 365 704 €
Dane kontaktowe
E-mail montanof@stonline.sk
Telefon(y) 0335545175, 0335545178
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 370,530
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 45,790
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 45,790
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 17,909
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 23,464
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,470
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 947
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 322,910
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 82,178
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,911
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 79,267
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 61,224
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,131
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,131
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,554
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -461
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 4,130
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 4,130
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 175,378
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33,110
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 142,268
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,830
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,065
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 765
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 370,530
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 327,141
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,696
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 5,696
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 323,775
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 323,775
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,289
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,389
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 41,324
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 34,197
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,197
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,511
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,493
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,123
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,065
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,065
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,143,187
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,144,294
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 960,402
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 182,785
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,024
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,148,761
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 880,880
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 62,039
D. Usług (účtová grupa 51) 122,705
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 60,119
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 42,959
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,087
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,073
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,864
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,711
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,711
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,780
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,663
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,467
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 77,563
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,955
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,951
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,940
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,407
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,289
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015