Utwórz fakturę

JAVOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JAVOR
PIN 31421202
TIN 2020362058
Numer VAT SK2020362058
Data utworzenia 22 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JAVOR
Kráľová pri Senci 76
90050
Kráľová pri Senci
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 027 502 €
Zysk 21 014 €
Kapitał 418 841 €
Kapitał własny -7 465 €
Dane kontaktowe
E-mail info@pneujavor.sk
witryna internetowa http://www.pneujavor.sk
Telefon(y) +421245901184, +421245901657
Telefon(y) kom. +421903279088
Nr(y) faksu 0245901657
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 426,909
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 334,741
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 334,741
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 7,360
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 190,996
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 136,385
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 90,014
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 27,032
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 27,032
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 47,971
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 47,971
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,971
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,011
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,640
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,371
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,154
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,154
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 426,909
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,549
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,422
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,422
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,533
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,533
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,420
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 35,777
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -53,197
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,014
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 412,837
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,367
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 9,200
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,167
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 10,225
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 357,245
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 31,986
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,986
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 257,341
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,812
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,655
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,266
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,185
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 34,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 523
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 523
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 991,833
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,027,502
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 724,417
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 267,416
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,249
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,420
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,000,454
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 688,563
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 161,355
D. Usług (účtová grupa 51) 23,785
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,219
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,649
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,117
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,453
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,817
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 45,956
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 45,956
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,173
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,586
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 27,048
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 118,130
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,154
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,193
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,193
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,961
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,154
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,894
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,014
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015