Utwórz fakturę

GEOCONSULT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Nazwa firmy GEOCONSULT
PIN 31422969
TIN 2020357009
Numer VAT SK2020357009
Data utworzenia 20 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEOCONSULT
Tomášiková 10/E
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 189 450 €
Zysk -213 542 €
Kapitał 1 555 505 €
Kapitał własny 734 079 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0250574705, 0250574700, 0250574706
Nr(y) faksu 0250574798, 0250574799
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,062,637
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 59,074
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 27,785
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 27,785
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 31,289
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,268
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 345,852
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,501
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,501
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 49,557
8. Podatek odroczony należności (481A) 49,557
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 289,987
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 289,887
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,887
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,807
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,807
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 657,711
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,178
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 25,874
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 629,659
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,062,637
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 265,402
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,300
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,300
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 36,150
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 36,150
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 434,494
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 887,541
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -453,047
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -213,542
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 797,235
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 28,007
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 17,404
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,603
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 338,787
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 65,146
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,146
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 150,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,850
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,348
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,143
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,300
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 219,406
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,682
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 206,724
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 211,035
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,183,431
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,189,450
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,183,431
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,769
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,436,015
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 38,393
D. Usług (účtová grupa 51) 500,047
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 788,007
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 552,062
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 195,056
4. Koszty społeczne (527, 528) 40,889
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,649
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,161
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,161
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 623
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71,135
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -246,565
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 644,991
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 183
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 178
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,979
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,369
2. Pozostałe koszty (562A) 6,369
O. Walutowe straty (563) 13
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,597
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,796
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -258,361
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -44,819
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -47,700
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -213,542
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016