Utwórz fakturę

framipek - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy framipek
PIN 31425062
TIN 2020359451
Numer VAT SK2020359451
Data utworzenia 02 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba framipek
Poľná 77
90081
Šenkvice
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 350 960 €
Zysk 6 992 €
Dane kontaktowe
E-mail framipek@framipek.sk
Telefon(y) 0336496013, 0336496102
Nr(y) faksu 0336496014, 0336496103
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,890,552
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,176,860
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 200
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 200
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,175,332
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 33,260
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 952,878
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 186,682
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,512
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,328
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,328
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 706,826
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 534,752
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 488,672
3. Produkty (123) - /194/ 5,682
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 40,398
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 112,032
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 106,973
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,973
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,971
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 60,042
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 55,327
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,715
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,866
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,636
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 230
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,890,552
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,177,595
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 182,899
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 182,899
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 939,573
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,928
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,928
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 45,203
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 45,203
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,992
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 712,957
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 93,272
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,603
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 84,669
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 349,161
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 182,972
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 182,972
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 71,242
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 46,213
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,734
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 40,088
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 40,088
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 230,436
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,350,960
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,536,625
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,718,705
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 50,830
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -930
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,000,350
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,877
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,503
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,323,459
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,113,512
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,019,995
D. Usług (účtová grupa 51) 251,260
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,602,295
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,148,919
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 404,488
4. Koszty społeczne (527, 528) 48,888
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17,412
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 283,523
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 283,523
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,428
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,284
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,750
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 27,501
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,920,813
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,531
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,527
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,527
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,160
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,452
2. Pozostałe koszty (562A) 12,452
O. Walutowe straty (563) 71
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,637
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,629
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,872
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015