Utwórz fakturę

ROS reklamno obchodná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy ROS reklamno obchodná
PIN 31426051
TIN 2020359715
Numer VAT SK2020359715
Data utworzenia 01 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROS reklamno obchodná
Bencúrova 5
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 399 477 €
Zysk -31 867 €
Kapitał 309 922 €
Kapitał własny 125 141 €
Dane kontaktowe
E-mail info@ros.sk
Telefon(y) 0243191472, 0243413254, 0557296060, 0557296063, 0557296064, 0243412325
Nr(y) faksu 0243413258
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 289,223
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 119,685
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 119,685
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 69,249
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,942
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,494
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 163,127
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 183
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 183
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 157,397
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 63,140
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,140
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 39,600
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48,924
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,733
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,547
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,102
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 445
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,411
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,186
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 225
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 289,223
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,805
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 35,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,867
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,803
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,272
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 8,130
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,142
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 199,545
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 177,297
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,297
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,884
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,164
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,766
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,434
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,876
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,876
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,110
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,615
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,615
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,399,477
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,342,930
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 55,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,547
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,424,724
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42,061
D. Usług (účtová grupa 51) 1,106,046
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 185,870
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 134,604
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47,122
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,144
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,297
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,189
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,189
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 44,964
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,297
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -25,247
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 194,823
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,751
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,192
2. Pozostałe koszty (562A) 2,192
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,557
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,740
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -28,987
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -31,867
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015