Utwórz fakturę

K.P.A. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Nazwa firmy K.P.A.
PIN 31427006
TIN 2020362641
Numer VAT SK2020362641
Data utworzenia 15 grudzień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba K.P.A.
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 863 081 €
Zysk 146 224 €
Kapitał 1 093 883 €
Kapitał własny 115 392 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245525225, +421245525226
Telefon(y) kom. +421911793719
Nr(y) faksu 0245525226
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,759,201
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 138,976
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 138,976
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 58,322
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 34,610
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 46,044
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,617,980
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 100
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 100
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,216,914
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,206,780
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,206,780
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,134
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 400,966
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33,352
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 367,614
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,245
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,245
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,759,201
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,549
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,300
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,300
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,185
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,660
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 17,004
2. Inne fundusze (427, 42X) 17,004
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 176
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 176
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 146,224
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,549,652
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,939
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,616
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,323
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,516,302
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,360,475
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,360,475
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 85,240
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,400
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,835
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,352
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 29,411
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24,911
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,500
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,863,081
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,863,081
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,849,818
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,020
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 243
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,665,834
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 402,694
D. Usług (účtová grupa 51) 2,872,477
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 357,504
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 282,262
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 67,800
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,442
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,932
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,934
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,934
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,293
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 197,247
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 574,647
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,911
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,207
2. Pozostałe koszty (562A) 2,207
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,704
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,908
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 190,339
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 44,115
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 44,115
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 146,224
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016