Utwórz fakturę

KAMET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.10.2015
Basic information
Nazwa firmy KAMET
PIN 31428690
TIN 2020362146
Numer VAT SK2020362146
Data utworzenia 04 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KAMET
M. R. Štefánika 1
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 165 866 €
Zysk -10 586 €
Kapitał 9 419 €
Kapitał własny -97 346 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 033614009, 0336414009
Date of updating data: 09.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,589
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,717
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,717
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,717
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,754
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,100
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,519
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,581
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,654
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 347
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,307
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 118
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,589
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -107,932
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -103,986
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,878
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -105,864
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,586
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,387
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,299
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,299
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,638
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,657
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,657
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,640
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,336
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,124
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,881
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 86,450
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 134
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 134
Date of updating data: 09.10.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 165,866
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 164,189
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,677
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 174,284
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 51,491
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 65,956
D. Usług (účtová grupa 51) 24,462
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,257
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 22,390
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,744
4. Koszty społeczne (527, 528) 123
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 134
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,032
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,032
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 952
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,418
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,280
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,208
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 235
2. Pozostałe koszty (562A) 235
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 973
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,208
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,626
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,586
Date of updating data: 09.10.2015
Date of updating data: 09.10.2015