Utwórz fakturę

MURAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MURAT
PIN 31431852
TIN 2020359858
Numer VAT SK2020359858
Data utworzenia 01 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MURAT
Bratislavská 87
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 134 112 €
Zysk 36 035 €
Kapitał 11 207 179 €
Kapitał własny 6 205 735 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336423672, 0336481151, 0336481161, 0336481215, 0336481152, 0336481153, 0336481154, 0336481159, 0336
Telefon(y) kom. +421903403887, +421903586891, +421903586893, +421903586895
Nr(y) faksu 0336422524, 0336423672, 0336481119
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,080,159
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,891,758
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 242,384
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,431
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 152,468
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 87,485
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,865,191
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 284,505
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 744,961
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 801,438
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 441
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 31,075
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 2,771
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 784,183
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 784,183
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,158,317
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,483,533
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 173,045
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 770,734
3. Produkty (123) - /194/ 129,692
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,399,977
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 10,085
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,632,853
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,495,228
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,495,228
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,002
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,131,623
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,931
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31,557
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,374
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 30,084
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 20,975
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 9,109
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,080,159
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,228,927
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,887,545
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,887,545
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 188,754
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 188,754
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -13,952
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -13,952
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,130,545
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,520,849
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -390,304
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,035
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,851,232
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 30,906
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 245
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 30,661
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 533,984
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,675,430
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,322,959
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,322,959
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 111,771
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 130,084
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 44,134
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,328
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 154
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 62,636
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 62,636
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,348,276
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 200,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,870,203
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,134,112
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,620,922
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 95,022
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,154,259
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 68,368
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 6,694
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,010
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 186,837
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,034,120
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,901,259
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 642,564
D. Usług (účtová grupa 51) 1,606,061
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,431,567
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,022,919
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 353,455
4. Koszty społeczne (527, 528) 55,193
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 48,138
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 306,380
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 306,380
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 397
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97,754
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 99,992
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,795,381
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,589
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,547
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 54,055
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 42,801
2. Pozostałe koszty (562A) 42,801
O. Walutowe straty (563) 1,146
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,108
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -52,466
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 47,526
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,491
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,176
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -11,685
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 36,035
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31431852 TIN: 2020359858 Numer VAT: SK2020359858
 • Zarejestrowana siedziba: MURAT, Bratislavská 87, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01 01.04.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Holčík 1 321 281 € (70%) Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
  Magdaléna Holčíková 566 263 € (30%) Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.09.2014Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste lebo v ich okolí
   26.11.2013Nové predmety činnosti:
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   19.06.2010Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovýn spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   správa bytového a nebytového fondu
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   20.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava Vznik funkcie: 01.04.1993
   18.01.2006Nové obchodné meno:
   MURAT, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   17.01.2006Zrušené obchodné meno:
   MURAT s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   19.03.2004Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie v doprave
   zabezpečovanie colných formalít
   predaj a odkupovanie pohľadávok /faktoring a forfaiting/
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /s výnimkou zvlášť nebezpečného odpadu/
   18.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   24.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava Vznik funkcie: 01.04.1993
   23.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   23.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   22.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   29.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   28.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   MURAT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 87 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava