Utwórz fakturę

MONTÁŽE Trenčín - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.09.2015
Basic information
Nazwa firmy MONTÁŽE Trenčín
PIN 31436714
TIN 2020376501
Numer VAT SK2020376501
Data utworzenia 25 maj 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MONTÁŽE Trenčín
Bratislavská 111
91105
Trenčín
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 950 122 €
Zysk 302 609 €
Kapitał 3 116 730 €
Kapitał własny 2 127 409 €
Dane kontaktowe
E-mail tn@montazetrencin.sk
Telefon(y) 0908723167, 0327446283, 0327446284, 0327446285
Telefon(y) kom. 0908723167
Nr(y) faksu 0327446265
Date of updating data: 03.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,858,035
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,699,300
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,214,031
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 150,718
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 574,177
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 489,136
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 485,269
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 485,269
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,143,135
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 20,961
8. Podatek odroczony należności (481A) 20,961
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 494,726
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 362,507
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 362,507
2. Wartość netto kontraktu (316A) 72,934
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44,082
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,203
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 627,448
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,763
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 623,685
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,600
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,744
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 856
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,858,035
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,180,017
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 25,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 25,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,471
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,471
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 127,528
2. Inne fundusze (427, 42X) 127,528
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,716,409
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,716,409
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 302,609
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 678,018
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 59,669
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,844
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 51,825
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 17,007
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 17,007
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 486,153
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 319,603
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 319,603
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 99,061
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 53,134
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,536
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 819
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 115,189
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 46,067
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 69,122
Date of updating data: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,950,122
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,950,122
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,941,553
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,089
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,480
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,550,159
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,131,642
D. Usług (účtová grupa 51) 2,432,826
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,829,513
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,315,268
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 39,600
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 460,651
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,994
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,223
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 102,336
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 102,336
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 87
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,532
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 399,963
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,377,085
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,612
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,690
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,690
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,922
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,367
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 62
2. Pozostałe koszty (562A) 62
O. Walutowe straty (563) 7,703
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,602
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,755
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 390,208
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 87,599
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 70,069
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 17,530
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 302,609
Date of updating data: 03.09.2015
Date of updating data: 03.09.2015