Utwórz fakturę

I.Svätojurská, akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Nazwa firmy I.Svätojurská, akciová
PIN 31437567
TIN 2020359891
Numer VAT SK2020359891
Data utworzenia 10 czerwiec 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba I.Svätojurská, akciová
Na pažiti 4E
90021
Svätý Jur
Financial information
Sprzedaż i dochody 374 177 €
Zysk -26 144 €
Kapitał 412 327 €
Kapitał własny 339 533 €
Dane kontaktowe
E-mail svatojurska@svatyjur.sk
Telefon(y) 0244971888, 0238100521, 0244970565
Telefon(y) kom. 0911334088
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 348,778
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 290,090
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 290,090
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 30,689
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 252,128
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,273
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 57,275
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,968
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,707
3. Produkty (123) - /194/ 261
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 26,659
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 22,374
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,374
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 305
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,980
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,648
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 962
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 24,686
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,413
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,413
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 348,778
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 304,356
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 290,126
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 290,126
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 40,374
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 83,036
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -42,662
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,144
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,191
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,266
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,266
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,534
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,613
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,613
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,164
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,853
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,656
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 248
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,391
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,391
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 231
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 231
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 361,007
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 374,177
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 737
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 280,320
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 79,950
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -662
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 422
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,410
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 399,224
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 730
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 53,153
D. Usług (účtová grupa 51) 133,111
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 179,653
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 126,820
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,383
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,450
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,372
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,232
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,232
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,973
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -25,047
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 173,351
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 138
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 138
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -25,184
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,144
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017