Utwórz fakturę

DIPLOMAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.07.2015
Basic information
Nazwa firmy DIPLOMAT
PIN 31439225
TIN 2020376655
Numer VAT SK2020376655
Data utworzenia 08 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIPLOMAT
Štefánikova 715
90636
Plavecké Podhradie
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 525 563 €
Zysk 6 940 €
Kapitał 834 313 €
Kapitał własny 663 880 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0346585121, 0346584311, 84240
Nr(y) faksu 0346543239, 0346543175
Date of updating data: 02.07.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 832,838
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 281,390
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 281,390
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,115
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 182,686
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 92,188
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,401
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 551,448
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 124,673
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 21,221
3. Produkty (123) - /194/ 20,793
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 82,659
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 218,824
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 207,857
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,857
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 9
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,958
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 207,951
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 66,531
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 141,420
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 832,838
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 670,820
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 663,880
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 663,880
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,940
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 159,042
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,191
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,191
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 155,623
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 106,788
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,788
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,230
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,103
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,502
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,228
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,228
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,976
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 9
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,967
Date of updating data: 02.07.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,509,767
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,525,563
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 137,358
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,304,222
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 42,013
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 15,855
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,836
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 279
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,511,525
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 125,992
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,183,299
D. Usług (účtová grupa 51) 75,654
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 70,162
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 47,297
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,167
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,698
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,298
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,369
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,369
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 23,636
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,038
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 114,503
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 60
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 60
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,152
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,152
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,092
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,946
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,006
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,006
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,940
Date of updating data: 02.07.2015
Date of updating data: 02.07.2015