Utwórz fakturę

MONY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.07.2016
Basic information
Nazwa firmy MONY
PIN 34096779
TIN 2020401768
Numer VAT SK2020401768
Data utworzenia 14 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MONY
Hlavná 1
93562
Pohronský Ruskov
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 792 589 €
Zysk -758 358 €
Kapitał 6 595 987 €
Kapitał własny 1 717 247 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421367795016
Date of updating data: 01.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,013,185
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,740,006
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 12,714
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 12,714
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,727,292
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 14,387
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,148,497
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 563,940
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 468
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 263,973
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33
4. Zwierzęta (124) - /195/ 33
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 262,206
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 260,082
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 260,082
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,124
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,734
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 190
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,544
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,206
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,432
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,774
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,013,185
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,092,129
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,529,012
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,029,012
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 1,500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 102,901
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 102,901
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -781,426
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -781,426
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -758,358
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,692
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31,626
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 52
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 31,574
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 224,756
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 205,226
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,226
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,597
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,005
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,928
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,310
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,310
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 653,364
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 587,876
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 65,488
Date of updating data: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,595,691
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,792,589
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,378,681
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 217,010
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,196,898
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,151,911
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,372,096
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 56,393
D. Usług (účtová grupa 51) 139,798
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 226,903
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 158,552
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 4,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 57,214
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,137
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,996
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 165,355
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 165,355
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 26,625
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,145,745
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -359,322
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,404
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,900,003
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 2,900,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,301,690
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 3,237,565
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 63,729
2. Pozostałe koszty (562A) 63,729
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 396
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -401,687
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -761,009
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -2,651
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,531
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -758,358
Date of updating data: 01.07.2016