Utwórz fakturę

OSOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Nazwa firmy OSOP
PIN 34097082
TIN 2020360573
Numer VAT SK2020360573
Data utworzenia 21 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OSOP
Švermova 14
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 484 885 €
Zysk 238 100 €
Kapitał 3 631 594 €
Kapitał własny 3 360 706 €
Dane kontaktowe
E-mail osop@stonline.sk
Telefon(y) 0244442441, 403979
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,317,489
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,741,047
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 724,701
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,298
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 710,414
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,989
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,016,346
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,016,346
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 570,867
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 223,529
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 222,028
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 222,028
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,501
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 347,338
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,631
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 341,707
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,575
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,575
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,317,489
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,144,739
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,272
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,272
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,442
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 1,442
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,894,285
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,894,285
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 238,100
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,750
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 22,275
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 22,275
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 118,407
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,661
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,661
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 45,491
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 28,091
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,591
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 573
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 32,068
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 32,068
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,484,876
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,484,885
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,484,876
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,173,785
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 34,686
D. Usług (účtová grupa 51) 26,728
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,048,459
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 741,654
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 253,235
4. Koszty społeczne (527, 528) 53,570
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,021
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,242
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,242
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 649
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 311,100
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,423,462
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,911
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9,223
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9,223
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 688
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,381
O. Walutowe straty (563) 6,468
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,913
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,470
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 305,630
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 67,530
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 67,530
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 238,100
Date of updating data: 04.08.2016
Date of updating data: 04.08.2016