Utwórz fakturę

Hammerl & Hammerl - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Hammerl & Hammerl
PIN 34102311
TIN 2020389041
Numer VAT SK2020389041
Data utworzenia 07 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Hammerl & Hammerl
Pezinská ulica 1103/48
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 609 329 €
Zysk -1 272 984 €
Kapitał 2 651 474 €
Kapitał własny 1 931 419 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347731168
Date of updating data: 26.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,554,861
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 786,734
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 786,734
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 57,773
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 725,961
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 767,509
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,902
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,902
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 520,592
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 520,542
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 520,542
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 50
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 239,015
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,608
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 216,407
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 618
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 618
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,554,861
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,435
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,924,116
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,924,116
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,272,984
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 896,426
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 60
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 60
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 771,366
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 404,110
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,516
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 251,594
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,249
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 65,617
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 283,390
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 125,000
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 125,000
Date of updating data: 26.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,609,329
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,550,787
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 18,222
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,320
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,876,882
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 441,015
D. Usług (účtová grupa 51) 440,895
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 498,154
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 362,005
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 124,584
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,565
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,940
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 193,095
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 193,095
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,323
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,288,599
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,861
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,267,553
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 668,877
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,398
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,398
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,398
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,949
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,281
2. Pozostałe koszty (562A) 1,281
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,668
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,551
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,270,104
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,272,984
Date of updating data: 26.04.2016
Date of updating data: 26.04.2016