Utwórz fakturę

TOWER AUTOMOTIVE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy TOWER AUTOMOTIVE
PIN 34106880
TIN 2020357746
Numer VAT SK2020357746
Data utworzenia 01 wrzesień 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TOWER AUTOMOTIVE
Továrenská 13
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 130 241 214 €
Zysk -3 492 402 €
Kapitał 72 097 016 €
Kapitał własny 15 662 241 €
Dane kontaktowe
E-mail kuzma.milan@towerautomotive.sk
Telefon(y) +421347968111, +421347968206, +421347968207, +421347968212, +421347968218, +421347968233, +421347968249, +421347968276, +421347968277, +421347968294, +421347968315, +421347968318, +421347968325, +421347968332
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 60,710,109
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,131,684
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 176,274
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 165,046
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 11,228
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 41,955,410
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 265,055
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 14,339,786
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,817,421
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,939
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,514,209
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,553,367
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,822,958
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,892,013
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,020,815
3. Produkty (123) - /194/ 764,351
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 145,779
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,159,629
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,112,687
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,112,687
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 46,928
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,570,780
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 62
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,570,718
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 25,058
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 25,058
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 60,710,109
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,169,839
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,349,034
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,349,034
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 57,354
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,069,807
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,069,807
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,186,046
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,234,741
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,048,695
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,492,402
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,526,984
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24,895,219
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 24,681,454
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 197,248
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 16,517
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,584,653
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,489,286
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,489,286
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 609,649
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 435,042
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 333,546
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 707,645
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,485
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,547,112
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,252,435
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,294,677
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,500,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 13,286
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 13,286
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 130,241,214
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,403,710
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 112,682,294
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,885,489
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 487,429
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,292,866
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,489,426
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 131,864,821
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,045,645
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 89,007,501
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 13,661
D. Usług (účtová grupa 51) 14,036,126
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,340,304
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,918,830
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,894,600
4. Koszty społeczne (527, 528) 526,874
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 199,408
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,621,867
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,621,867
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,159,927
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,204
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 433,178
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,623,607
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,355,989
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,613
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 62
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 62
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8,551
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,877,408
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,475,246
2. Pozostałe koszty (562A) 1,475,246
O. Walutowe straty (563) 378,766
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 23,396
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,868,795
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,492,402
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,492,402
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016