Utwórz fakturę

Development In Slovak Investments - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Development In Slovak Investments
PIN 34109099
TIN 2020360914
Numer VAT SK2020360914
Data utworzenia 13 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Development In Slovak Investments
Myslenická 2/C/4660
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 594 711 €
Zysk 81 947 €
Kapitał 7 896 101 €
Kapitał własny 2 839 338 €
Dane kontaktowe
E-mail disi@disi.sk
Telefon(y) 0905711113
Date of updating data: 29.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,603,571
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,547,572
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,517,697
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 543,020
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,278,392
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 529,283
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,167,002
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 29,875
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 29,875
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,052,788
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -532
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -532
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 832,887
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 832,887
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 507,932
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 52,578
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,578
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ -1,766
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -49,468
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 506,588
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 712,501
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 712,491
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,211
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,211
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,603,571
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,914,259
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,825,009
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,825,009
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,947
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,187,559
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 150
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 150
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,185,006
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 695,464
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 695,464
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,487,241
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,301
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,403
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,403
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 501,753
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 501,753
Date of updating data: 29.11.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,594,711
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 544,788
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -280,091
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,326,405
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,609
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,482,109
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 263,052
D. Usług (účtová grupa 51) 144,254
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,071
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 29,115
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,515
4. Koszty społeczne (527, 528) 441
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,771
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 336,676
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 336,676
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,682,393
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,892
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 112,602
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -142,609
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 60
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 60
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,232
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,232
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,172
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 108,430
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,483
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,483
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 81,947
Date of updating data: 29.11.2016
Date of updating data: 29.11.2016