Utwórz fakturę

Development In Slovak Investments - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Development In Slovak Investments
PIN 34109099
TIN 2020360914
Numer VAT SK2020360914
Data utworzenia 13 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Development In Slovak Investments
Myslenická 2/C/4660
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 430 518 €
Zysk -7 029 €
Kapitał 7 896 101 €
Kapitał własny 2 839 338 €
Dane kontaktowe
E-mail disi@disi.sk
Telefon(y) 0905711113
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,901,923
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,045,096
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,015,221
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 560,576
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,253,128
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 546,170
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 655,347
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 29,875
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 29,875
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,852,112
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 280,090
3. Produkty (123) - /194/ 280,090
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,314,066
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 469,325
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,325
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 832,887
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,894
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,960
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 257,956
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 132
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 257,824
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,715
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,715
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,905,211
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,835,597
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,832,036
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,181,130
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -349,094
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,030
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,325,998
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 191,852
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 411,702
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 411,702
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) -220,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 150
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,131,743
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 398,159
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398,159
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,724,805
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,093
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,365
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,265
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,403
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,403
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 743,616
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 743,616
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 558,596
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,430,518
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 558,596
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 92,540
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 774,095
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,287
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,447,411
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 273,013
D. Usług (účtová grupa 51) 91,603
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,585
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,155
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,847
4. Koszty społeczne (527, 528) 583
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,572
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 865,387
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171,251
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,893
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 286,520
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,605
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20,605
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 20,605
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,856
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 74
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 74
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,782
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,749
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,144
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,885
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,885
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,029
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015