Utwórz fakturę

ELV PRODUKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.06.2016
Basic information
Nazwa firmy ELV PRODUKT
PIN 34110135
TIN 2020363367
Numer VAT SK2020363367
Data utworzenia 01 listopad 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ELV PRODUKT
Nitrianska 3
90312
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 382 927 €
Zysk 1 216 589 €
Kapitał 8 866 601 €
Kapitał własny 6 327 825 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0220202611, 0220202652, 0240202604, 0220202649
Nr(y) faksu 0220202603
Date of updating data: 17.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,365,813
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,123,172
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 63,587
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 33,402
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 30,185
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,059,585
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 633,736
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,458,833
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,730,533
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 194,483
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 42,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,233,366
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,773,123
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 603,989
3. Produkty (123) - /194/ 1,169,134
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,485,289
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,417,050
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,417,050
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,905
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 58,334
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 974,954
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,566
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 960,388
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,275
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,737
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 538
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,365,813
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,477,751
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,603,008
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,603,008
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 929,592
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 929,592
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 8,675
2. Inne fundusze (427, 42X) 8,675
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -280,113
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -280,113
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,216,589
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,888,062
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 221,486
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 41,583
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 179,903
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,553,399
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 289,688
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 289,688
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 944,229
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 116,548
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 77,427
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,088
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,419
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 113,177
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 113,177
Date of updating data: 17.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,110,831
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,382,927
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 11,053,067
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 57,764
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -144,596
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 243,803
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 54,283
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118,606
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,759,618
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,941,787
D. Usług (účtová grupa 51) 2,231,628
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,683,450
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,908,893
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 5,388
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 657,281
4. Koszty społeczne (527, 528) 111,888
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 89,284
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 697,927
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 697,927
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,610
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 55,103
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,829
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,623,309
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,036,623
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,597
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 91
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 91
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 28,770
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 736
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 80,955
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 57,652
2. Pozostałe koszty (562A) 57,652
O. Walutowe straty (563) 10,269
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,034
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -51,358
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,571,951
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 355,362
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 406,976
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -51,614
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,216,589
Date of updating data: 17.06.2016
Date of updating data: 17.06.2016