Utwórz fakturę

LESY MODRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Nazwa firmy LESY MODRA
PIN 34110186
TIN 2020360947
Numer VAT SK2020360947
Data utworzenia 31 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LESY MODRA
Harmónia 3001
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 468 323 €
Zysk 34 570 €
Kapitał 98 168 €
Kapitał własny 13 384 €
Dane kontaktowe
E-mail odbyt@lesymodra.sk
Telefon(y) 0336472062
Telefon(y) kom. 0903493795, 0903721618
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 522,140
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 399,386
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 399,386
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 397,990
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,396
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 121,117
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,873
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 148
3. Produkty (123) - /194/ 1,725
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 83,579
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,654
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,654
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 59,925
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,665
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,343
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,322
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,637
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,587
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 50
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 522,140
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,072
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 27,477
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 983
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 983
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,597
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,597
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,570
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,078
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 76
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 76
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,164
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,289
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,244
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,212
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,273
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 380
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,010
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 60,838
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 55,592
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,246
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 397,990
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 397,990
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 497,636
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 468,323
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 470,691
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -2,716
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 348
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 452,498
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,193
D. Usług (účtová grupa 51) 295,096
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 95,843
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 67,102
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,678
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,063
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,193
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,659
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,659
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,514
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,825
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 150,686
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,313
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 24
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 24
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 29,289
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,218
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,218
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 26,095
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 41,920
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,350
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,350
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 34,570
Date of updating data: 01.12.2016
Date of updating data: 01.12.2016