Utwórz fakturę

LESY MODRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LESY MODRA
PIN 34110186
TIN 2020360947
Numer VAT SK2020360947
Data utworzenia 31 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LESY MODRA
Harmónia 3001
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 572 101 €
Zysk -881 €
Kapitał 98 168 €
Kapitał własny 13 384 €
Dane kontaktowe
E-mail odbyt@lesymodra.sk
Telefon(y) 0336472062
Telefon(y) kom. 0903493795, 0903721618
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 104,442
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,019
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,019
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,019
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 100,787
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,563
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 122
3. Produkty (123) - /194/ 4,441
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,284
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,284
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,284
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 68,940
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,753
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 60,187
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,636
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,636
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 104,442
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,501
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 27,477
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 983
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 983
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -21,717
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 0
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -21,717
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -881
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,941
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 119
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 119
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,162
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,011
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 758
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 253
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 929
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,083
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,584
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,555
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 75,660
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 69,637
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,023
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 572,101
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 572,101
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 567,446
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 4,035
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 620
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 566,631
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,673
D. Usług (účtová grupa 51) 380,749
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 93,912
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 65,506
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,339
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,067
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,448
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,298
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,298
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,551
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,470
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 167,059
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 69
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 69
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,528
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,527
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,459
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,011
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,892
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,892
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -881
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34110186 TIN: 2020360947 Numer VAT: SK2020360947
 • Zarejestrowana siedziba: LESY MODRA, Harmónia 3001, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 31 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Gajar Piesok 4041 Modra 900 01 13.04.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mesto Modra 6 639 € (100%) (od: 12.05.1999)
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.05.2014Nové sidlo:
   Harmónia 3001 Modra 900 01
   05.05.2014Zrušené sidlo:
   Šúrska 5 Modra 900 01
   05.08.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   04.08.2011Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie, sprostredkovateľská činnosť
   výkon práva poľovníctva a dozor nad touto činnosťou v revíroch, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným právnickým alebo fyzickým osobám
   výroba piliarska
   výroba drevených obalov a iných výrobkov z dreva
   zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania fondu lesných drevín
   zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa
   zabezpečnie dôslednej hygieny porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby lese
   zabezpečnie a výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva
   dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov
   25.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gajar Piesok 4041 Modra 900 01 Vznik funkcie: 13.04.2007
   24.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bartoš Moyzesova 1 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.12.2002
   02.08.2005Nové sidlo:
   Šúrska 5 Modra 900 01
   01.08.2005Zrušené sidlo:
   Harmónia 3238 Modra 900 01
   02.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solga Dr. Bodického 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 07.08.2003
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solga Dr. Bodického 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 07.08.2003
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Bartoš Moyzesova 1 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.12.2002
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Mihálik Družstevná 9 Modra
   20.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Mihálik Družstevná 9 Modra
   19.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Piskun Zámocká 361/3 Smolenice
   12.05.1999Noví spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   11.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   06.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Piskun Zámocká 361/3 Smolenice
   05.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Osuský Muškáto-va 9 Pezinok
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   LESY MODRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Harmónia 3238 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na vylepšenie funkcií lesov, bilologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch
   zabezpečenie odborenej správy lesov
   zabezpečenie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie, sprostredkovateľská činnosť
   výkon práva poľovníctva a dozor nad touto činnosťou v revíroch, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným právnickým alebo fyzickým osobám
   výroba piliarska
   výroba drevených obalov a iných výrobkov z dreva
   zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania fondu lesných drevín
   zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa
   zabezpečnie dôslednej hygieny porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby lese
   zabezpečnie a výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva
   dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Osuský Muškáto-va 9 Pezinok