Utwórz fakturę

TEKOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.03.2016
Basic information
Nazwa firmy TEKOS
PIN 34111832
TIN 2020357878
Numer VAT SK2020357878
Data utworzenia 29 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEKOS
Partizánska 1089/2
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 937 632 €
Zysk 197 €
Kapitał 673 348 €
Kapitał własny 577 881 €
Dane kontaktowe
E-mail tekos@tekosmalacky.sk
witryna internetowa http://www.tekosmalacky.sk
Telefon(y) +421347722060
Telefon(y) kom. +421911833077
Date of updating data: 15.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 730,948
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 203,299
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 768
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 768
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 202,531
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 40,703
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 149,081
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 12,747
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 514,636
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 58,330
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 58,330
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 184,591
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 181,601
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,695
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,906
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,742
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 248
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 271,715
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,826
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 268,889
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,013
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 304
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,709
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 730,948
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 567,277
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,830
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,830
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,199
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20,199
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 538,051
2. Inne fundusze (427, 42X) 538,051
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 197
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,671
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,595
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,492
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 10,369
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 5,734
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 131,364
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 70,784
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,784
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,121
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,217
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,808
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,434
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,712
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,012
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,700
Date of updating data: 15.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 936,354
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 937,632
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 913,460
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 23,426
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 746
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 936,248
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 145,369
D. Usług (účtová grupa 51) 283,670
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 382,881
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 266,001
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 100,762
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,118
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,963
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 77,141
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 77,141
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 17,742
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,482
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,384
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 484,421
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 638
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 182
2. Pozostałe koszty (562A) 182
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 450
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -612
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 772
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 575
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,098
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,523
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 197
Date of updating data: 15.03.2016
Date of updating data: 15.03.2016