Utwórz fakturę

ALPINE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ALPINE SLOVAKIA
PIN 34112103
TIN 2020358021
Numer VAT SK2020358021
Data utworzenia 07 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALPINE SLOVAKIA
Vlčie hrdlo 324/90
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 338 563 €
Zysk 350 294 €
Kapitał 11 022 897 €
Kapitał własny 1 126 493 €
Dane kontaktowe
E-mail bratislava@alpineslovakia.sk
Telefon(y) 0245646537, 0258101515, 0258101581
Nr(y) faksu 0258101523
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,073,238
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,407,488
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 69,291
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 69,291
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 123,105
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,013
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 120,092
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,215,092
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,215,092
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,635,163
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 53,152
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 53,152
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,630,190
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,630,190
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 282,097
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,348,093
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,449,114
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,591,619
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 766,075
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,825,544
2. Wartość netto kontraktu (316A) 283,955
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 87,874
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100,095
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 385,571
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,502,707
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,743
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,494,964
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 30,587
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 30,587
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,073,238
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,756,841
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 26,250,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 26,250,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 193,169
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 201,482
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 201,482
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 250,742
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 250,742
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -23,488,846
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,488,846
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 350,294
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,315,727
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 472,245
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 385,401
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 385,401
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 27,102
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 59,742
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 361,044
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 361,044
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,217,135
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,946,535
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,816
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 344,382
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,498,337
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 134,226
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 84,315
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,359
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,700
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,265,303
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 129,164
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,136,139
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 670
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 670
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,066,769
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,338,563
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,230
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,064,539
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 71,278
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200,516
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,009,736
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,128,689
D. Usług (účtová grupa 51) 14,610,881
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,699,871
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,990,452
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 675,610
4. Koszty społeczne (527, 528) 33,809
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28,684
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 134,401
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 134,401
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 46,317
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -191,850
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -447,257
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 328,827
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,327,199
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,072,790
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 1,000,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,002
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,002
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 19
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 70,769
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,043,321
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 964,350
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,274
2. Pozostałe koszty (562A) 5,274
O. Walutowe straty (563) 20,814
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 52,883
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 29,469
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 358,296
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,002
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,002
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 350,294
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016