Utwórz fakturę

H S F - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy H S F
PIN 34112278
TIN 2020357889
Numer VAT SK2020357889
Data utworzenia 08 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba H S F
Jesenského 50
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 759 239 €
Zysk 466 248 €
Kapitał 10 024 926 €
Kapitał własny 6 065 150 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347722455, 0347723928, 0347960107, 0347960122, 0347960160, 0347960100
Nr(y) faksu 0347722455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,382,120
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,806,485
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 58,366
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 42,096
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 16,270
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,658,299
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,583,828
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 56,571
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 17,900
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 89,820
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 89,820
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,542,265
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,479,599
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,128,154
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 148,732
3. Produkty (123) - /194/ 182,362
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,351
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 178,294
8. Podatek odroczony należności (481A) 178,294
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,983,742
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,406,599
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,406,599
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 495,570
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 81,573
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 900,630
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,086
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 896,544
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,370
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 33,370
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,382,120
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,531,398
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 697,073
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 697,073
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 69,706
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 69,706
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,298,371
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,067,854
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -769,483
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 466,248
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,850,722
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,834
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 17,834
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 36,304
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 36,304
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,522,878
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 807,654
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 807,654
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,300,000
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,000,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 175,411
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 156,409
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,286
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,118
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 272,056
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 118,656
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 153,400
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,650
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,719,712
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,759,239
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,140,340
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 27,262,149
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 95,982
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 41,304
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 62,867
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 156,597
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,019,798
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 873,447
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,090,766
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -107,377
D. Usług (účtová grupa 51) 5,615,378
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,452,295
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,191,077
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,130,925
4. Koszty społeczne (527, 528) 130,293
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,090
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 697,129
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 697,129
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 66,012
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 213,739
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113,319
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 739,441
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,067,561
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,946
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,777
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,777
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,169
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 71,585
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 36,671
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 36,671
O. Walutowe straty (563) 5,835
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 29,079
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -67,639
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 671,802
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 205,554
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 164,625
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 40,929
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 466,248
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34112278 TIN: 2020357889 Numer VAT: SK2020357889
 • Zarejestrowana siedziba: H S F, Jesenského 50, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 08 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky 24.02.1999
  Josef Wolf 38 Grossharass 2034 Rakúska republika 01.06.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  IFN-Holding AG 697 073 € (100%) Traun 4050 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Josef Wolf 38 Grossharass 2034 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2013
   05.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Johann Pichler Melissenweg 32 Linz 4020 Rakúsko Vznik funkcie: 15.01.2009
   29.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Hans- Peter Stadler St. Jodlweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   04.03.2009Noví spoločníci:
   IFN-Holding AG Ganglgutstrasse 131 Traun 4050 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Johann Pichler Melissenweg 32 Linz 4020 Rakúsko Vznik funkcie: 15.01.2009
   03.03.2009Zrušeny spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traun 4050 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Josef Hattmannsdorfer Standorf 74 Katsdorf 4223 Rakúsko Vznik funkcie: 27.08.2007
   Volker Neumeyer Buchen 11 Gmunden 4810 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2007
   19.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Josef Hattmannsdorfer Standorf 74 Katsdorf 4223 Rakúsko Vznik funkcie: 27.08.2007
   Volker Neumeyer Buchen 11 Gmunden 4810 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2007
   18.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Karl Frauenberger Hebbelstraße 14 Marchtrenk 4614 Rakúsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   12.01.2006Noví spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traun 4050 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karl Frauenberger Hebbelstraße 14 Marchtrenk 4614 Rakúsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   Hans- Peter Stadler St. Jodlweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   11.01.2006Zrušeny spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traum 4050 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.08.2005Noví spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traum 4050 Rakúsko
   16.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   05.11.2004Noví spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   04.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   06.10.2004Noví spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   05.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Gunther Keutmeier Oelde-Lette zum 14 Maibach Nemecko
   01.10.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba plastových okien a dverí
   montáž plastových okien a dverí
   výroba alumíniových (hliníkových) okien a dverí
   montáž alumíniových (hliníkových) okien a dverí
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky Vznik funkcie: 24.02.1999
   30.09.2002Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   výroba plastových okien a dverí
   montáž plastových okien a dverí
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   25.01.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   výroba plastových okien a dverí
   montáž plastových okien a dverí
   sprostredkovateľská činnosť
   24.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   09.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   08.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   07.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   03.12.1997Noví spoločníci:
   Gunther Keutmeier Oelde-Lette zum 14 Maibach Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   02.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Helmut Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Michael Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Ralf Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Hans-Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins/Reinach Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   08.12.1994Nové obchodné meno:
   H S F, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 50 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Helmut Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Michael Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Ralf Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Hans-Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins/Reinach Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava