Utwórz fakturę

Motor-Car Dunajská Lužná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Motor-Car Dunajská Lužná
PIN 34113851
TIN 2020363961
Numer VAT SK2020363961
Data utworzenia 10 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Motor-Car Dunajská Lužná
Námestie sv. Martina 141/18
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 073 695 €
Zysk -53 186 €
Kapitał 1 189 991 €
Kapitał własny 803 561 €
Dane kontaktowe
E-mail j.ovecka@motor-car.sk
Telefon(y) 0245980023, 0245980413
Nr(y) faksu 0245980022
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,293,420
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 86,277
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 86,277
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 86,277
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,204,467
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 444,739
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 39,954
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 404,785
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 612,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 612,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 145,729
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 97,729
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,729
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 48,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,999
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,999
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,676
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,676
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,293,420
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 750,376
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,735
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 12,735
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 717,800
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 934,059
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -216,259
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,186
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,467
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -123
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -123
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 391,432
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,520
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,520
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 323,021
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,582
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 309
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,135
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,335
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 800
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 144,023
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 577
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 577
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,040,710
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,073,695
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,576,826
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 369,773
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 23,125
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 94,111
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,860
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,114,408
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,403,258
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 209,264
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -17,644
D. Usług (účtová grupa 51) 206,150
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 185,375
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 132,573
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,389
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,413
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,133
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,529
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,529
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 82,477
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 641
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,225
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -40,713
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 168,696
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,593
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,292
2. Pozostałe koszty (562A) 7,292
O. Walutowe straty (563) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,301
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,593
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -50,306
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -53,186
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016