Utwórz fakturę

D.A. PRESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Nazwa firmy D.A. PRESS
PIN 34115595
TIN 2020357933
Numer VAT SK2020357933
Data utworzenia 08 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D.A. PRESS
Cesta Mládeže 2025
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 378 772 €
Zysk 10 006 €
Kapitał 2 002 767 €
Kapitał własny 38 501 €
Dane kontaktowe
E-mail dapress@dapress.sk
Telefon(y) 0347742961
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,203,145
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 99,131
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 99,131
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 6,340
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 34,816
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,945
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,030
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,066,619
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 505,022
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 603
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 504,419
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 490,572
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 219,416
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,692
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 167,724
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,998
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 254,158
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 71,025
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37,291
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,734
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 37,395
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,775
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 35,620
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,203,145
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,676
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,304
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,304
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,643
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,643
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 36,723
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,723
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,006
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,105,676
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 218
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 218
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,095,308
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 792,451
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 786,261
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,190
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 261,941
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,102
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,037
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,764
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,013
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,150
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,150
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 41,793
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 41,793
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,373,127
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,378,772
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,187,570
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 185,556
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,427
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,219
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,356,849
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,505,719
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 81,180
D. Usług (účtová grupa 51) 212,734
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 507,994
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 371,926
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 122,270
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,798
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,420
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,890
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,890
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,912
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 21,923
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 573,493
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,949
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,006
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 4,670
2. Pozostałe koszty (562A) 336
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,943
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,948
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,975
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,969
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,059
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,090
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,006
Date of updating data: 14.12.2016