Utwórz fakturę

D.A. PRESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Nazwa firmy D.A. PRESS
PIN 34115595
TIN 2020357933
Numer VAT SK2020357933
Data utworzenia 08 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D.A. PRESS
Cesta Mládeže 2025
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 221 601 €
Zysk 7 170 €
Kapitał 2 002 767 €
Kapitał własny 38 501 €
Dane kontaktowe
E-mail dapress@dapress.sk
Telefon(y) 0347742961
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,126,132
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 120,991
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 120,991
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 6,340
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 37,339
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 77,312
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,002,986
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 498,011
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 503
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 497,508
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 397,311
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 246,246
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,246
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,239
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 149,826
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 107,664
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 76,002
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 31,662
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,155
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,155
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,126,132
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,671
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,304
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,304
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,643
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,643
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 29,554
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 29,554
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,170
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,046,723
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,308
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,308
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,034,007
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 694,414
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 694,414
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 266,224
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,120
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,734
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,797
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,718
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,408
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,408
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 33,738
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 33,738
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,221,601
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,221,601
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,991,365
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 174,169
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 33,048
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,019
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,191,439
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,389,581
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 90,322
D. Usług (účtová grupa 51) 166,502
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 480,557
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 350,318
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 116,924
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,315
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,708
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,991
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,991
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 17,264
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,514
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,162
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 519,129
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,849
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,496
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 5,368
2. Pozostałe koszty (562A) 128
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,353
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,849
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,313
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,143
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,692
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 451
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,170
Date of updating data: 28.01.2016