Utwórz fakturę

STAVMAT STAVEBNINY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STAVMAT STAVEBNINY
PIN 34116125
TIN 2020357944
Numer VAT SK2020357944
Data utworzenia 20 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STAVMAT STAVEBNINY
Pezinská 56
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 981 759 €
Zysk 883 735 €
Dane kontaktowe
E-mail ma.predajna@stavmat.sk
Telefon(y) 0347722520, 0347722390, 0347722571, 0347722572, 0347722573, 0347722574, 0347742052
Telefon(y) kom. 0903236790, 0905664944, 0908726573
Nr(y) faksu 0347726896
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,592,451
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,262,542
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 22,339
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 22,339
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 0
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,114,250
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,046,363
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,611,943
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 455,944
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 0
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 0
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 125,953
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,162
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 50,289
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 0
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 0
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 0
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 74,502
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 0
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 0
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,291,024
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,805,943
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,090
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 0
3. Produkty (123) - /194/ 1,773,540
4. Zwierzęta (124) - /195/ 0
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,019,313
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 49,116
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 49,116
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,878,795
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,509,756
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 628,903
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,880,853
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 0
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 129,317
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 239,722
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 0
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 557,170
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 69,113
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 488,057
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 38,885
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 38,885
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 0
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,592,451
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,522,966
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,368,752
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,368,752
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 508,517
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 233,418
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 233,418
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
2. Inne fundusze (427, 42X) 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -901
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) -901
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,529,445
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,714,892
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -185,447
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 883,735
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,069,485
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 43,861
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 43,861
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,695,784
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,117,029
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,117,029
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 16,597
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 190,000
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 114,391
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 257,767
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 116,752
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 116,752
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,213,088
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 65,862,840
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,981,759
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 66,122,898
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 432,728
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 158,864
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -851,650
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,088
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 116,831
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,692,429
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 56,682,367
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 652,388
D. Usług (účtová grupa 51) 2,279,296
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,905,538
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,791,093
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 971,956
4. Koszty społeczne (527, 528) 142,489
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 92,604
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 664,660
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 664,660
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 22,309
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 393,267
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,289,330
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,248,789
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42,281
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13,022
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13,022
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 428
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 28,831
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 200,655
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 78,354
2. Pozostałe koszty (562A) 78,354
O. Walutowe straty (563) 809
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 121,492
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -158,374
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,130,956
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 247,221
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 247,221
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 883,735
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34116125 TIN: 2020357944 Numer VAT: SK2020357944
 • Zarejestrowana siedziba: STAVMAT STAVEBNINY, Pezinská 56, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 20 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing.arch. Pavol Kollár Kpt. Jaroša 48 Šaľa 11.12.2001
  Ing. Ivan Bako Rekreačná 2862/38 Trnava 919 34 28.02.2011
  Marta Mládkova 633 Studienka 908 75 28.02.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  IN GROUP, s. r. o. 5 368 752 € (100%) Šaľa 927 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.09.2014Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   31.08.2014Nové obchodné meno:
   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
   30.08.2014Zrušené obchodné meno:
   STAVMAT IN, spol. s r.o.
   07.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bako Rekreačná 2862/38 Trnava 919 34 Vznik funkcie: 28.02.2011
   Marta Mládkova 633 Studienka 908 75 Vznik funkcie: 28.02.2011
   06.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   01.01.2011Noví spoločníci:
   IN GROUP, s. r. o. Areál IN VEST 1179 Šaľa 927 03
   31.12.2010Zrušeny spoločníci:
   INVEST IN, s.r.o. Areál IN VEST 1179 Šaľa 927 03
   11.05.2010Noví spoločníci:
   INVEST IN, s.r.o. Areál IN VEST 1179 Šaľa 927 03
   10.05.2010Zrušeny spoločníci:
   INVEST IN a.s. areál Duslo Šaľa 927 03
   24.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Takáč Jánošíkova 26 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 02.12.2004
   21.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Takáč Jánošíkova 26 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 02.12.2004
   14.08.2004Noví spoločníci:
   INVEST IN a.s. areál Duslo Šaľa 927 03
   13.08.2004Zrušeny spoločníci:
   INVEST IN a.s. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   16.07.2003Noví spoločníci:
   INVEST IN a.s. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   15.07.2003Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   16.04.2003Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   15.04.2003Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   11.12.2001Nové obchodné meno:
   STAVMAT IN, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Pavol Kollár Kpt. Jaroša 48 Šaľa
   10.12.2001Zrušené obchodné meno:
   STAVMAT PLUS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   06.06.2001Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   05.06.2001Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   13.03.2001Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   12.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   06.07.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   leasingová činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   14.04.2000Nové sidlo:
   Pezinská 56 Malacky 901 01
   13.04.2000Zrušené sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   23.12.1999Noví spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   22.12.1999Zrušeny spoločníci:
   EX - STAV a.s. IČO: 36 186 465 Hlavná 58 Košice 040 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bišto Varšavská 18 Košice
   06.10.1998Noví spoločníci:
   EX - STAV a.s. IČO: 36 186 465 Hlavná 58 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bišto Varšavská 18 Košice
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník
   25.09.1995Nové predmety činnosti:
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby
   20.02.1995Nové obchodné meno:
   STAVMAT PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti špeditérskych služieb
   sprostredkovanie dopravy
   kúpa a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník