Utwórz fakturę

Flaga - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Flaga
PIN 34116940
TIN 2020361123
Numer VAT SK2020361123
Data utworzenia 03 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Flaga
Šenkvická 14/R
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 789 695 €
Zysk 132 930 €
Kapitał 7 373 083 €
Kapitał własny -663 446 €
Dane kontaktowe
E-mail flaga@flaga.sk
Telefon(y) 0336483202, 0850606303
Nr(y) faksu 0336483800
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,538,254
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,442,177
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 71,545
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 57,008
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 8,086
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 6,451
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,370,632
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 88,334
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,006,680
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,080,480
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 131,294
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 48,670
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 15,174
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,058,705
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 427,880
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 52,333
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 375,547
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,880,955
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,758,076
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,758,076
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 71,153
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 51,726
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 749,870
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 79,667
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 670,203
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 37,372
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,233
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 2,867
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 21,272
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,538,254
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -530,516
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 700,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 700,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,463
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,463
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,382,909
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,382,909
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 132,930
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,793,338
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 147,823
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,508
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 139,315
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,423,220
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,033,558
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,033,558
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 5,098,449
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 76,073
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 44,665
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 100,972
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 69,503
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 222,295
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 110,194
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 112,101
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 275,432
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 221,993
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 53,439
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,642,269
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,789,695
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,468,231
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,130,520
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,548
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 185,396
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,499,089
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,432,267
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 381,072
D. Usług (účtová grupa 51) 2,276,306
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,744,350
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,287,925
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 409,083
4. Koszty społeczne (527, 528) 47,342
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17,719
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 453,077
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 444,740
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 8,337
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 66
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 108,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,232
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 290,606
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,509,106
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,325
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 529
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 529
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10,796
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 164,953
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 109,759
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 108,974
2. Pozostałe koszty (562A) 785
O. Walutowe straty (563) 37,289
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,905
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -153,628
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 136,978
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,048
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,979
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,069
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 132,930
Date of updating data: 18.01.2017