Utwórz fakturę

INGEMAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Nazwa firmy INGEMAR
PIN 34117300
Data utworzenia 09 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INGEMAR
Železničná 26A
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 615 323 €
Zysk -2 550 395 €
Kapitał 9 545 077 €
Kapitał własny 315 087 €
Dane kontaktowe
E-mail romag@romag.sk
witryna internetowa http://www.romag.sk
Telefon(y) +421245923349
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,314,292
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,218,676
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,042
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,042
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,929,673
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 550,004
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,899,312
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,260,884
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,219,473
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 286,961
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 54,863
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 232,098
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,061,868
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 524,296
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 524,296
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 334,462
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 166,983
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,220
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,763
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109,911
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 57,568
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 203,110
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 109,022
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 94,088
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,748
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 17,256
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 16,492
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,314,292
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,915,636
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,506,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,506,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 606
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,000
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 46,364
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 46,364
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -920,851
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 114,429
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,035,280
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,550,395
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,302,700
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,998,519
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,998,015
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 504
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 3,422,500
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 478,266
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 407,247
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,247
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 515
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70,504
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 662,516
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,740,899
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,927,228
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,445,086
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 482,142
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,054,258
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,615,323
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 775,276
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 278,982
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 32,231
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 22,165
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 506,669
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,802,953
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,149,918
D. Usług (účtová grupa 51) 1,282,067
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,318
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,318
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,479
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,284,032
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,284,032
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 23,100
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,039
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,187,630
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,345,496
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,301
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,301
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,301
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 360,938
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 335,355
2. Pozostałe koszty (562A) 335,355
O. Walutowe straty (563) 209
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 25,374
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -359,637
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,547,267
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,128
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,128
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,550,395
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016