Utwórz fakturę

VOPS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy VOPS
PIN 34121331
TIN 2020361200
Numer VAT SK2020361200
Data utworzenia 18 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VOPS
Šúrska 136/A
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 360 747 €
Zysk 7 151 €
Kapitał 168 791 €
Kapitał własny -45 319 €
Dane kontaktowe
E-mail vops@nextra.sk
witryna internetowa http://www.vops.sk
Telefon(y) +421336406950, +421336406951, +421336406952
Telefon(y) kom. +421903295605, +421903295601, +421903295604, +421903295603, +421903295602
Nr(y) faksu 0336406950, 0336406951
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,178
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,178
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,178
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,625
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 6,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 57,278
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,534
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,634
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 104,803
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,853
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 10,000
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -17,938
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,151
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 98,950
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,300
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 4,017
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 88,872
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,163
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,732
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,248
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,729
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,761
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 360,747
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,361
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 357,473
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -3,520
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 2,291
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 142
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 352,004
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,286
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 108,247
C. Usług (účtová grupa 51) 128,615
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 88,620
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,277
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,803
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 9,654
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,502
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,743
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 120,457
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 633
M. Koszty oprocentowania (562) 186
N. Walutowe straty (563) 16
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 431
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -632
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 8,111
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,151
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016