Utwórz fakturę

FirstFarms Agra M - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FirstFarms Agra M
PIN 34122087
TIN 2020358263
Numer VAT SK2020358263
Data utworzenia 31 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FirstFarms Agra M
Vinohrádok 5741
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 047 447 €
Zysk 415 955 €
Kapitał 33 415 737 €
Kapitał własny 16 161 024 €
Dane kontaktowe
E-mail bls@firstfarms.com
Telefon(y) 0347722021, 0347722022, 0347722029, 0347722075, 0347722076, 0347722694, 0347723390, 0347780825, 0347
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,074,212
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,032,241
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 111,554
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,912
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 104,642
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,920,687
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,216,744
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 14,794,251
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,050,873
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 1,328
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 1,735,304
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 112,352
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 9,835
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,720,878
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,878,486
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,754,476
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,089,380
3. Produkty (123) - /194/ 1,247,267
4. Zwierzęta (124) - /195/ 1,135,964
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 651,399
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 496,527
8. Podatek odroczony należności (481A) 496,527
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,333,665
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,202,785
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 436,981
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 765,804
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 89,600
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 280
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,200
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,111
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 89
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 321,093
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,070
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 318,023
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,074,212
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,576,979
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,958,175
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,958,175
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,025,846
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 90,110
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 90,110
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -217,792
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -217,792
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,695,315
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,695,315
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 415,955
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,637,603
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,427,340
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,423,234
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,106
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,126,148
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,704,111
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,356,359
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 550,793
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,805,566
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 7,449,473
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 98,516
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 66,708
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,918
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 709,137
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 72,674
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 72,674
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,307,330
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,859,630
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,758,062
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 101,568
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 19,047,447
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 773,868
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 12,289,512
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,784,073
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -871,026
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 86,155
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,388,586
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,596,279
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,497,133
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 744,088
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,629,095
D. Usług (účtová grupa 51) 2,381,140
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,430,067
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,722,551
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 593,952
4. Koszty społeczne (527, 528) 113,564
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 170,874
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,588,888
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,588,888
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,299,123
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -20
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 253,878
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 550,314
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,308,259
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,219
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 138
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 7,081
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 320,190
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 270,077
2. Pozostałe koszty (562A) 270,077
O. Walutowe straty (563) 7,364
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 42,749
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -312,971
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 237,343
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -178,612
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -181,492
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 415,955
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34122087 TIN: 2020358263 Numer VAT: SK2020358263
 • Zarejestrowana siedziba: FirstFarms Agra M, Vinohrádok 5741, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 31 maj 1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  FirstFarms s.r.o. 20 958 176 € (100%) Malacky 901 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2014Nové sidlo:
   Vinohrádok 5741 Malacky 901 01
   10.02.2014Zrušené sidlo:
   Kozia 2243 Malacky 901 13
   19.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Per Villumsen Flintebakken 75 Risskov 8240 Dánsko Vznik funkcie: 22.02.2010
   04.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Anders Holger Norgaard Solbjerg Sovej 6 Horning DK-8362 Dánske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.08.2012
   03.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Anders Holger Solbjerg Sovej 6 Horning DK-8362 Dánske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.08.2012
   16.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Anders Holger Solbjerg Sovej 6 Horning DK-8362 Dánske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.08.2012
   06.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrik Baekgaard Laursen Gyllingnaesvej 90 Odder 8300 Dánsko Vznik funkcie: 09.03.2007
   23.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Per Villumsen Flintebakken 75 Risskov 8240 Dánsko Vznik funkcie: 22.02.2010
   22.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Kim Stokholm Kobmandsvej 5 Vorbasse 6623 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   09.12.2008Noví spoločníci:
   FirstFarms s.r.o. Vinohrádok 5741 Malacky 901 01
   08.12.2008Zrušeny spoločníci:
   WESTPRO s.r.o. Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   26.03.2008Nové obchodné meno:
   FirstFarms Agra M s. r. o.
   25.03.2008Zrušené obchodné meno:
   AGRA M, s.r.o.
   16.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Henrik Baekgaard Laursen Gyllingnaesvej 90 Odder 8300 Dánsko Vznik funkcie: 09.03.2007
   15.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Per Villumsen Nielsen Nygardsvej 47 Trustrup 8570 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   31.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   porážkareň zvierat
   motorová nákladná cestná doprava, - nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
   príprava a predaj jedál na priamu konzu- máciu
   výroba a predaj liehu
   stolárstvo
   16.04.2005Noví spoločníci:
   WESTPRO s.r.o. Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Per Villumsen Nielsen Nygardsvej 47 Trustrup 8570 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   Kim Stokholm Kobmandsvej 5 Vorbasse 6623 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   15.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   26.09.2002Nové predmety činnosti:
   výroba betónových prvkov
   06.05.2002Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   05.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   04.08.2000Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   03.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   01.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava
   18.08.1997Nové sidlo:
   Kozia 2243 Malacky 901 13
   Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   spracovanie poľnohospodárskych výrobkov - - čistenie osív, lúpanie semien, sušenie zrnín
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   porážkareň zvierat
   motorová nákladná cestná doprava, - nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
   príprava a predaj jedál na priamu konzu- máciu
   výroba a predaj liehu
   stolárstvo
   17.08.1997Zrušené sidlo:
   Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   12.12.1996Noví spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   11.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Klimová Haanova 37 Bratislava 851 04
   Ing. Ernest Minárik , CSc. , Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   31.05.1995Nové obchodné meno:
   AGRA M, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   poľnohospodárska výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Klimová Haanova 37 Bratislava 851 04
   Ing. Ernest Minárik , CSc. , Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia