Utwórz fakturę

hameln rds - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy hameln rds
PIN 34122885
TIN 2020361233
Numer VAT SK2020361233
Data utworzenia 15 czerwiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba hameln rds
Horná 36
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 472 264 €
Zysk -471 978 €
Kapitał 5 955 622 €
Kapitał własny 2 185 973 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336904405, 0336904111, 0336904169
Telefon(y) kom. 0904392245
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,069,972
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,432,480
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,848
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,616
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 232
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,430,632
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 164,878
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,598,370
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,664,177
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,764
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,443
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,609,714
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 454,949
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 77,915
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 357,389
3. Produkty (123) - /194/ 17,888
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,757
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,143,661
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 702,710
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,060
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 681,650
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 428,920
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,031
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,104
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,878
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,226
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 27,778
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 27,778
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,069,972
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,653,995
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 36,507
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 36,507
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 186,245
2. Inne fundusze (427, 42X) 186,245
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,870,021
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,870,021
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -471,978
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,408,972
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 222,413
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,519
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 215,386
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,508
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 70,419
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 70,419
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 147,736
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,913,449
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 625,397
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,071
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 621,326
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 865,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 143,415
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 86,108
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,563
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 169,966
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 127,276
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 48,457
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 78,819
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 927,679
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,005
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 4,294
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,711
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,392,727
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,472,264
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,629,836
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 7,256
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,406,521
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 46,755
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 47,358
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,240
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 323,298
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,819,306
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 883,122
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 827,942
D. Usług (účtová grupa 51) 1,438,470
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,818,123
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,883,017
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 90,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 673,230
4. Koszty społeczne (527, 528) 171,876
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31,187
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 670,695
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 655,323
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 15,372
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -903
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 150,670
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -347,042
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,988,192
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,576
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 14,548
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 99,602
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 14,548
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 73,498
2. Pozostałe koszty (562A) 73,498
O. Walutowe straty (563) 716
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,840
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -85,026
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -432,068
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 39,910
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,162
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 34,748
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -471,978
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015