Utwórz fakturę

Bio G - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Nazwa firmy Bio G
PIN 34123415
TIN 2020361222
Numer VAT SK2020361222
Data utworzenia 23 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bio G
Elektrárenská 12092
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 978 850 €
Zysk 297 156 €
Kapitał 3 945 429 €
Kapitał własny 2 229 403 €
Dane kontaktowe
E-mail biog@biog.sk
witryna internetowa http://www.biog.sk
Telefon(y) +421245526379, +421245526381
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,233,388
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 343,243
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,680
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,680
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 339,563
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 10,135
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 27,144
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 298,812
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,472
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,887,396
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 689,289
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,461
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 685,828
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,190,595
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,094,138
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,094,138
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,457
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 60,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,512
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,981
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,531
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,749
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,749
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,233,388
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,436,559
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,968
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,968
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,385
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,385
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,119,050
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,119,050
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 297,156
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,796,829
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 111,760
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 65,475
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 65,475
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 12,123
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,557
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,926
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 11,679
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,451,658
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,245,862
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,245,862
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,438
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 45,610
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 29,104
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,913
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 53,731
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33,868
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,868
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199,543
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,971,605
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,978,850
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,841,424
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 130,181
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,089
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,156
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,583,432
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,876,850
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 110,826
D. Usług (účtová grupa 51) 421,398
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 959,969
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 716,861
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 232,428
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,680
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,523
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 199,578
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 199,578
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,288
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 395,418
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,562,531
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 111
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 40
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 40
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 71
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,899
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,834
2. Pozostałe koszty (562A) 5,834
O. Walutowe straty (563) 1,934
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,131
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,788
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 382,630
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 85,474
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 89,128
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,654
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 297,156
Date of updating data: 04.03.2016
Date of updating data: 04.03.2016