Utwórz fakturę

Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
PIN 34124411
TIN 2020361266
Numer VAT SK2020361266
Data utworzenia 11 lipiec 1995
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
Limbašská 2
90203
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 726 368 €
Zysk -129 120 €
Kapitał 933 586 €
Kapitał własny 729 021 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421336422409, +421336422410, +421336422411, +421336422413
Nr(y) faksu 0336422413
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,117,101
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 662,859
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 662,859
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 260,794
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 202,285
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,965
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 102,256
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 70,559
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 453,145
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 187,533
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,428
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 13,600
3. Produkty (123) - /194/ 170,439
4. Zwierzęta (124) - /195/ 66
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 14,428
8. Podatek odroczony należności (481A) 14,428
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 222,293
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 62,652
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,652
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 159,641
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,891
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,502
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,389
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,097
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,097
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,117,101
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 598,131
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 119,644
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 119,644
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,705
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 515,887
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 515,887
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 81,015
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 81,015
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -129,120
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 448,757
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 58,956
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 45,404
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,552
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 179,350
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 181,153
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 120,171
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,171
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,837
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,201
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,698
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,246
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,618
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 15,618
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,680
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 70,213
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 64,811
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,402
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 671,179
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 726,368
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 409,388
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,393
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -40,016
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 3,151
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 76,070
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 234,382
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 848,668
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 146,629
D. Usług (účtová grupa 51) 151,807
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 450,403
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 298,515
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 5,910
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 112,109
4. Koszty społeczne (527, 528) 33,869
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,281
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,779
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,779
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,969
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,800
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -122,300
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 117,480
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,318
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,338
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 8,338
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,980
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,310
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -132,610
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -3,490
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -6,372
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -129,120
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34124411 TIN: 2020361266 Numer VAT: SK2020361266
 • Zarejestrowana siedziba: Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo, Limbašská 2, 90203, Pezinok
 • Data utworzenia: 11 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok 11.07.1995
  Ján Mezei člen D. Virgoviča 29 Pezinok 23.05.2003
  Vladimír Mezei člen Nálepkova 19 Pezinok 902 01 23.05.2003
  Ing. Vladimír Baričič predseda Záhradná 6 Šenkvice 900 81 23.05.2008
  Ing. Dana Satková člen Račianska 157 Bratislava 831 54 23.05.2008
  Vladimír Jančovič člen Bystrická 30 Pezinok 902 01 24.05.2013
  Miroslav Ilka člen Nová Pezinská 16 Svätý Jur 900 21 24.05.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.07.2013Nové predmety činnosti:
   výkon rybárskeho práva na účely podnikania v osobitnom režime
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Mezei - člen predstavenstva Nálepkova 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2003
   Vladimír Jančovič - člen predstavenstva Bystrická 30 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.05.2013
   Miroslav Ilka - člen predstavenstva Nová Pezinská 16 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.05.2013
   15.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Michal Kapucian - člen predstavenstva Svätoplukova 18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Vladimír Mezei - člen Svätoplukova 1 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   05.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baričič - predseda družstva Záhradná 6 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Ing. Dana Satková - člen predstavenstva Račianska 157 Bratislava 831 54 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Michal Kapucian - člen predstavenstva Svätoplukova 18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2008
   04.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok Vznik funkcie: 27.02.1998
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   07.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   14.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   19.04.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie závlahových zariadení
   22.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ján Mezei - člen D. Virgoviča 29 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   Vladimír Mezei - člen Svätoplukova 1 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   21.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach Vznik funkcie: 27.02.1998
   19.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok Vznik funkcie: 27.02.1998
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach Vznik funkcie: 27.02.1998
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok
   17.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach
   16.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Klamová Štúrova ulica 25 Pezinok
   Ján Mezei Virgoviča 29 Pezinok
   11.07.1995Nové obchodné meno:
   Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
   Nové sidlo:
   Limbašská 2 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   rastlinná výroba poľná
   rastlinná výroba špeciálna - hrozno, ovocie, sadivový materiál, spracovanie hrozna - výroba muštov, vína a vínnych destilátov
   poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi v oblasti pestovania a ochrany rastlín
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok
   Anna Klamová Štúrova ulica 25 Pezinok
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok
   Ján Mezei Virgoviča 29 Pezinok
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok