Utwórz fakturę

SILOKING Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.02.2016
Basic information
Nazwa firmy SILOKING Slovakia
PIN 34127062
TIN 2020358197
Numer VAT SK2020358197
Data utworzenia 11 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SILOKING Slovakia
Družstevná 1
90065
Záhorská Ves
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 643 008 €
Zysk 129 738 €
Kapitał 1 960 317 €
Kapitał własny 849 505 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421347979506, +421347979508
Date of updating data: 23.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,541,795
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,552,014
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,552,014
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 137,264
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 552,095
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 205,464
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 629,253
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 27,938
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 978,973
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 99,869
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 99,869
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 24,147
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 998
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 998
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,100
8. Podatek odroczony należności (481A) 19,049
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 775,814
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 612,088
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 612,088
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 163,726
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 79,143
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,441
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 75,702
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,808
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,808
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,541,795
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 979,243
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 133,800
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 133,800
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 129
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,380
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,380
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 702,196
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 702,196
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 129,738
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,562,552
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 70,610
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,139
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 69,471
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 836,890
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 580,845
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 415,661
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,661
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 85,097
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 53,583
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,078
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,426
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 74,207
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 74,207
Date of updating data: 23.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,483,313
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,643,008
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 252,051
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,231,262
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 9,320
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 145,672
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,703
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,450,087
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 225,779
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 578,063
D. Usług (účtová grupa 51) 461,558
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,978,223
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,426,895
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 500,142
4. Koszty społeczne (527, 528) 51,186
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,440
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 173,063
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 173,063
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,860
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,112
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,989
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 192,921
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,227,233
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,234
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,184
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,184
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 50
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,711
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,344
2. Pozostałe koszty (562A) 18,344
O. Walutowe straty (563) 245
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,122
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,477
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 171,444
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 41,706
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 49,107
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -7,401
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 129,738
Date of updating data: 23.02.2016