Utwórz fakturę

BETA - CAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BETA - CAR
PIN 34127224
TIN 2020361321
Numer VAT SK2020361321
Data utworzenia 13 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BETA - CAR
Drevárska 23/1649
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 735 013 €
Zysk 62 101 €
Kapitał 30 761 283 €
Kapitał własny 23 227 879 €
Dane kontaktowe
E-mail betacar@betacar.sk
witryna internetowa http://www.betacar.sk
Telefon(y) +421336411193
Telefon(y) kom. +421948282480
Nr(y) faksu 0336481130
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,940,097
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,325,216
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 211
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 211
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,325,005
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,490,056
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 18,574,183
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,103,844
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,156,922
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,592,516
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,657,571
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 280,623
4. Zwierzęta (124) - /195/ 17
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,376,931
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,280,201
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,191,282
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,191,282
8. Podatek odroczony należności (481A) 88,919
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,472,397
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,408,744
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,408,744
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 22,263
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,147
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,243
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 182,347
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,982
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 154,365
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 22,365
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 22,365
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,940,097
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,289,981
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 12,805,845
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 12,805,845
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,793,148
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,989
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,989
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,615,898
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,615,898
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,101
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,613,280
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 87,732
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 42,303
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 45,429
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,564,327
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,387,592
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,387,592
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 68,623
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 60,301
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 40,892
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,919
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 49,662
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 49,662
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,950,137
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,961,422
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 36,836
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 36,836
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,735,013
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,459,062
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,343,735
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,549,401
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 382,815
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,468,718
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,265,280
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,257,536
D. Usług (účtová grupa 51) 2,287,700
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,563,342
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,107,991
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 387,749
4. Koszty społeczne (527, 528) 67,602
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 102,315
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 954,319
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 954,319
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,958,970
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79,256
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 266,295
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,992,281
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,136
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19,114
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 19,114
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 77,189
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 70,011
2. Pozostałe koszty (562A) 70,011
O. Walutowe straty (563) 2,812
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,366
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -58,053
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 208,242
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 146,141
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,385
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 128,756
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 62,101
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015