Utwórz fakturę

COMENERG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy COMENERG
PIN 34128417
TIN 2020364269
Numer VAT SK2020364269
Data utworzenia 29 wrzesień 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba COMENERG
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 561 107 €
Zysk 366 383 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 58101324
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,878,291
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,200,273
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 199,189
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 199,189
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,001,084
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,924,039
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 77,045
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 672,170
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 395
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 395
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 40,609
8. Podatek odroczony należności (481A) 40,609
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 221,458
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 148,236
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,236
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 72,401
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 821
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 409,708
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,250
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 407,458
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,848
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,848
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,878,291
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,336,410
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,930,194
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,930,194
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 366,383
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,691
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,525
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,525
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 200,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 200,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 336,575
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 211,709
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,432
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 191,198
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,079
2. Wartość netto kontraktu (316A) -40,629
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 116,881
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,232
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,476
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,801
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 105
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,591
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,541
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,050
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -810
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -810
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,745,355
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,561,107
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,535,359
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,915
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,359,487
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 139,909
D. Usług (účtová grupa 51) 907,285
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 259,715
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 227,367
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,246
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,102
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,341
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,608
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,608
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 12,454
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,175
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 201,620
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 488,165
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 210,759
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 209,996
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 209,996
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 763
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 763
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 178
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 178
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 210,581
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 412,201
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 45,818
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 46,475
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -657
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 366,383
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016