Utwórz fakturę

AGRIMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.06.2016
Basic information
Nazwa firmy AGRIMEX
PIN 34131779
TIN 2020364940
Numer VAT SK2020364940
Data utworzenia 13 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGRIMEX
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 463 092 €
Zysk 10 443 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244885483, 0903422845
Telefon(y) kom. 0903422845
Nr(y) faksu 0244887729
Date of updating data: 10.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 759,683
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 642,912
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 642,912
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 123,052
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 465,901
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,296
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 676
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 17,987
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 108,929
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,254
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,892
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,892
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 308
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,054
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 73,675
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,038
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 71,637
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,842
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,986
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,856
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 759,683
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 277,336
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 259,589
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 259,589
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,443
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 482,347
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 229,523
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 220,156
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 174
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,193
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 198,611
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 47,999
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,453
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,453
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,923
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,791
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,311
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,521
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,214
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,214
Date of updating data: 10.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 463,092
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 456,385
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,507
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 442,974
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 85,561
D. Usług (účtová grupa 51) 95,552
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 177,452
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 127,002
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,323
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,127
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 26,122
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,532
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,532
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,899
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 325
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,531
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,118
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 275,272
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,625
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,199
2. Pozostałe koszty (562A) 5,199
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,426
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,624
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,494
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,051
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,051
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,443
Date of updating data: 10.06.2016
Date of updating data: 10.06.2016