Utwórz fakturę

AGROPARTNER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy AGROPARTNER
PIN 34134000
TIN 2020377777
Numer VAT SK2020377777
Data utworzenia 29 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGROPARTNER
90636
Plavecké Podhradie
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 946 711 €
Zysk -512 763 €
Kapitał 16 252 593 €
Kapitał własny 8 179 431 €
Dane kontaktowe
E-mail seliga@agropartner.sk
witryna internetowa http://www.agropartner.sk
Telefon(y) +421346940545
Telefon(y) kom. +421911265017
Nr(y) faksu 0346940520
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,080,570
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,968,034
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,213
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,213
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,344,167
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 480,421
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,967,295
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,390,254
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 270,267
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,090
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 221,608
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 11,232
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,618,654
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,481,000
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 127,835
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 9,786
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 33
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,096,447
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,208,091
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 602,059
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 323,259
3. Produkty (123) - /194/ 1,435,469
4. Zwierzęta (124) - /195/ 470,694
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 376,610
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 229,688
8. Podatek odroczony należności (481A) 229,688
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,561,637
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,145,608
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,145,608
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 403,630
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,399
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 97,031
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 87,515
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,516
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,089
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 199
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,872
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,018
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,080,570
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,646,863
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,500,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 921,918
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,860
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,860
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 528,536
2. Inne fundusze (427, 42X) 528,536
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,191,312
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,191,312
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -512,763
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,389,890
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,125,594
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 761,300
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 5,031
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 69,118
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 32,242
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,257,903
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,174,037
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,000,611
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,242,158
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,242,158
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,086
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 77,747
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 51,470
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,208
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 511,942
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 102,615
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 102,615
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,987,033
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,043,817
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 28,624
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,803,871
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 211,322
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,464,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,946,711
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 803,986
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,493,792
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,156,179
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -84,764
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 158,932
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,123,594
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,294,992
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,499,748
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 720,928
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,230,821
D. Usług (účtová grupa 51) 980,375
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,753,664
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,229,040
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 439,280
4. Koszty społeczne (527, 528) 85,344
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 171,742
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,433,664
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,433,664
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,074,270
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,860
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,424
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -553,037
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,596,001
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,784
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 2,663
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 2,663
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,838
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,838
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 283
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 103,234
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 85,855
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 9,242
2. Pozostałe koszty (562A) 76,613
O. Walutowe straty (563) 467
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,912
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -98,450
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -651,487
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -138,724
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,091
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -142,815
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -512,763
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :34134000 TIN: 2020377777 Numer VAT: SK2020377777
 • Zarejestrowana siedziba: AGROPARTNER, 90636, Plavecké Podhradie
 • Data utworzenia: 29 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 29.01.1996
  Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36 19.06.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Stanislav Kovár 240 000 € (16%) 293 Plavecký Mikuláš 906 35
  Ladislav Dulanský 960 000 € (64%) 56 Plavecké Podhradie 906 36
  Ing Stanislav Halač 75 000 € (5%) Studienka
  Ing. Anton Balúch 75 000 € (5%) Sološnica
  Ing. Marián Dubík 75 000 € (5%) Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
  Ing. Oľga Janotková 75 000 € (5%) 328 Plavecké Podhradie
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.07.2014Nové predmety činnosti:
   mäsiarstvo
   13.06.2014Zrušeny spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co., a.s., skrátený názov LEVAGRI & Co., a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   23.01.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   prenájom hnuteľných vecí
   22.01.2013Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom závlahových zariadení
   prenájom motorových vozidiel
   06.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie závlah - mechanické opravy a údržba závlahových zariadení
   staviteľ a vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   14.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 16.12.1997
   24.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Marián Dubík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36 Vznik funkcie: 19.06.2009
   23.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   18.08.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie sauny a solária
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, piva, vína a destilátov
   06.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 29.01.1996
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 16.12.1997
   05.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   16.12.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejného skladu
   29.10.2002Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadmi s výnimkou zvlášť nebezpečných
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytnutia stravy
   poriadanie kultúrnych a športových akcií v rámci agroturistiky
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co., a.s., skrátený názov LEVAGRI & Co., a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   28.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Jozef Válek 480 Viničné
   22.09.2000Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   oprava motorových vozidiel
   oprava poľnohospodárskych strojov
   výroba polotovarov zo zemiakov
   cestná motorový doprava nákladná
   verejné stravovanie
   prevádzkovanie závlah - mechanické opravy a údržba závlahových zariadení
   prenájom závlahových zariadení
   staviteľ a vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   Jozef Válek 480 Viničné
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.2000Zrušeny spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & CO, a.s. skrátený názov LEVAGRI & CO, a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Kobza Nad Tehelňou 2 Trenčín
   16.07.1999Noví spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & CO, a.s. skrátený názov LEVAGRI & CO, a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   15.07.1999Zrušeny spoločníci:
   LEVAGRI & Co., s.r.o. IČO: 34 148 833 Kožušnícka 2 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   16.12.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   ponikateľské poradenstvo / s výnimkou činností ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/
   výskum trhu
   činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostrodkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   LEVAGRI & Co., s.r.o. IČO: 34 148 833 Kožušnícka 2 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kobza Nad Tehelňou 2 Trenčín
   15.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Dohál Beckovská 13 Trenčín
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.08.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a služieb poľnohospod. technikou a mechanizmami
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Dohál Beckovská 13 Trenčín
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavova 483/8 Senica
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   29.01.1996Nové obchodné meno:
   AGROPARTNER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   258 Plavecké Podhradie 906 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na ďalšie spracovanie a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavova 483/8 Senica
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš