Utwórz fakturę

AGROPARTNER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.01.2017
Basic information
Nazwa firmy AGROPARTNER
PIN 34134000
TIN 2020377777
Numer VAT SK2020377777
Data utworzenia 29 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGROPARTNER
90636
Plavecké Podhradie
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 245 979 €
Zysk 84 003 €
Kapitał 16 252 593 €
Kapitał własny 8 179 431 €
Dane kontaktowe
E-mail seliga@agropartner.sk
witryna internetowa http://www.agropartner.sk
Telefon(y) +421346940545
Telefon(y) kom. +421911265017
Nr(y) faksu 0346940520
Date of updating data: 13.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,899,883
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,676,436
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,284
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,284
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,067,131
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 542,412
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,010,496
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,069,573
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 181,387
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,672
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 247,692
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 12,899
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,605,021
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,481,000
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 114,202
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 9,786
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 33
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,195,208
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,994,805
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 357,103
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 17,519
3. Produkty (123) - /194/ 432,286
4. Zwierzęta (124) - /195/ 173,984
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,013,913
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 203,540
8. Podatek odroczony należności (481A) 203,540
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 950,968
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 664,494
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 298,335
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 366,159
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 197,036
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 89,438
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,895
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 38,348
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,547
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 28,239
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 9
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 17,135
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 11,095
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,899,883
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,459,312
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,500,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 921,918
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,859
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,859
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 456,983
2. Inne fundusze (427, 42X) 456,983
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,478,549
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,478,549
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,003
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,929,663
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,307,772
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 94,356
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 25,526
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,187,890
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,882,116
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 965,996
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 642,572
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,442
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 620,130
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,865
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 76,957
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 52,389
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 162,419
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,794
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 88,171
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 84,462
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,709
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,685,608
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,510,908
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,246
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,247,108
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 262,554
Date of updating data: 13.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,256,073
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,245,979
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,190,189
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,042,899
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,937,738
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,587,060
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 128,871
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,188,766
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,344,576
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,050,983
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,112,267
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,587,661
D. Usług (účtová grupa 51) 837,722
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,738,390
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,180,866
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 438,113
4. Koszty społeczne (527, 528) 119,411
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 163,147
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,367,573
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,367,573
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,071,753
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,654
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167,816
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 194,996
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,174,987
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69,159
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 68,170
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 20
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 20
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 390
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 390
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 579
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 143,574
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 13,634
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 113,201
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 9,920
2. Pozostałe koszty (562A) 103,281
O. Walutowe straty (563) 1,092
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 15,647
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -74,415
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 120,581
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 36,578
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 80,444
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -43,866
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 84,003
Date of updating data: 13.01.2017
Date of updating data: 13.01.2017