Utwórz fakturę

VIN. TECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VIN. TECH
PIN 34134701
TIN 2020361464
Numer VAT SK2020361464
Data utworzenia 12 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VIN. TECH
Holubyho 27
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 441 590 €
Zysk 20 897 €
Kapitał 1 830 648 €
Kapitał własny 135 295 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421336413230, +421336422453
Telefon(y) kom. +421911325841, +421948337045, +421904893624, +421903476012, +421903476013, +421903501428, +421911725084, +421940519256, +421940519414, +421940517788, +421903285
Nr(y) faksu 0336413230
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,270,832
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 587,343
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 587,343
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 33,439
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 311,897
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 242,007
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 652,938
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 195,751
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,557
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 194,194
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 452,275
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 430,744
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 430,744
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 21,531
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,912
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,324
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,588
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 30,551
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 30,551
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,270,832
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,192
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 159,331
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -38,642
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 279,939
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -318,581
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,897
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,112,791
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 64,268
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 269
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 63,999
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 149,373
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 519,306
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 157,648
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 157,648
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 330,475
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,383
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,144
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,656
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,784
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,784
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 372,060
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,849
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 1,849
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,106,630
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,441,590
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,934,235
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 53,543
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 118,852
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 40,420
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 294,540
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,367,585
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,534,009
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 228,622
D. Usług (účtová grupa 51) 131,968
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 107,865
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,110
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,922
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,833
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,697
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 110,926
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 110,926
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 36,967
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 209,124
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,407
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 74,005
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 212,031
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 198
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 194
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 48,947
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,067
2. Pozostałe koszty (562A) 18,067
O. Walutowe straty (563) 380
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 30,500
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -48,749
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 25,256
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,359
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,359
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,897
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015