Utwórz fakturę

HYDRO BG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HYDRO BG
PIN 34137122
TIN 2020358450
Numer VAT SK2020358450
Data utworzenia 21 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HYDRO BG
90052
Kuchyňa
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 134 056 €
Zysk 188 979 €
Kapitał 2 179 694 €
Kapitał własny 1 826 091 €
Dane kontaktowe
E-mail hydrobg@hydrobg.sk
witryna internetowa http://www.hydrobg.sk
Telefon(y) +421347785010, +421347785011, +421347979622, +421347979630, +421347979627, +421347979623, +421347979621
Nr(y) faksu 0347785011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,975,667
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 552,123
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 552,123
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 43,706
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 340,682
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 164,814
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,921
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,414,679
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 622,924
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 79,680
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 0
3. Produkty (123) - /194/ 210,713
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 332,531
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 489
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 489
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 598,716
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 558,510
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 558,510
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,057
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 36,149
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 192,550
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,994
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 183,556
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,865
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 8,865
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,975,667
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,576,795
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 657,240
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 657,240
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,771
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 65,724
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 65,724
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 661,081
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 661,081
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 188,979
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 394,915
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 100,000
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 100,000
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 274,065
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 171,347
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 171,347
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 54,537
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,671
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,825
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,685
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20,850
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,179
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,671
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,957
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 3,957
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,134,056
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,016,058
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,419,261
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 37,849
V. Aktywacji (účtová grupa 62) -49
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 643,687
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,837,029
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,232,193
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 625,779
D. Usług (účtová grupa 51) 550,483
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 573,188
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 433,549
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 125,250
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,389
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,173
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 112,753
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 112,753
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 833
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 51,537
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 685,090
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 297,027
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,064,664
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 905
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 905
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 905
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,274
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,069
2. Pozostałe koszty (562A) 1,069
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,203
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,369
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 285,658
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 96,679
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 78,796
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 17,883
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 188,979
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34137122 TIN: 2020358450 Numer VAT: SK2020358450
 • Zarejestrowana siedziba: HYDRO BG, 90052, Kuchyňa
 • Data utworzenia: 21 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Wirth Černicová 714/5 Limbach 900 91 01.07.1998
  Friedrich Graspointner Gessenschwandt 29 Oberwang A-4882 Rakúsko 17.12.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Graspointner Holding GmbH 657 240 € (100%) Oberwang 4882 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.02.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Wirth Černicová 714/5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.07.1998
   14.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.07.1998
   28.04.2005Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu v nich pevne inštalovaných technologických zariadení
   prenájom hnuteľných vecí
   20.03.2004Noví spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   19.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   26.02.2004Noví spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Friedrich Graspointner Gessenschwandt 29 Oberwang A-4882 Rakúsko Vznik funkcie: 17.12.2003
   25.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   01.12.2003Noví spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   30.11.2003Zrušeny spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   12.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.07.1998
   11.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91
   09.11.1998Noví spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Mýtna 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Pálka 336 Kuchyňa
   14.11.1997Noví spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Mýtna 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   František Pálka 336 Kuchyňa
   13.11.1997Zrušeny spoločníci:
   BG - Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s., IČO: 31 322 743 Mýtna 2 Bratislava
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava
   21.03.1996Nové obchodné meno:
   HYDRO BG, s.r.o.
   Nové sidlo:
   586 Kuchyňa 900 52
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba transportného betónu
   výroba betónových stavebných prvkov
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   BG - Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s., IČO: 31 322 743 Mýtna 2 Bratislava
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava