Utwórz fakturę

METAL - ECO SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy METAL - ECO SERVIS
PIN 34147594
TIN 2020361882
Numer VAT SK2020361882
Data utworzenia 01 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba METAL - ECO SERVIS
Malacká cesta 2223
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 110 685 €
Zysk 49 334 €
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 117,979
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,461
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,461
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,461
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 97,967
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,775
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,775
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,775
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76,192
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 40,255
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 35,937
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 551
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 551
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 117,979
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,858
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 44,885
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 156,885
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -112,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,334
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,121
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,121
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,845
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,845
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 554
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 342
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,380
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 110,643
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 110,685
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 110,643
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,232
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,226
D. Usług (účtová grupa 51) 10,457
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,604
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,843
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,761
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 921
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,725
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,725
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 299
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 61,453
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 78,960
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,053
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,053
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,050
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 60,403
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,069
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,069
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 49,334
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016