Utwórz fakturę

DANUBIUS FRUCT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Nazwa firmy DANUBIUS FRUCT
PIN 34148043
TIN 2020364731
Numer VAT SK2020364731
Data utworzenia 07 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DANUBIUS FRUCT
Lipnická ul. 3035/162
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 927 795 €
Zysk 3 670 995 €
Kapitał 15 219 778 €
Kapitał własny 11 875 297 €
Dane kontaktowe
E-mail duck@dobrejablka.sk
Telefon(y) 0240208100, 0240208116, 0245980960, 0245980962
Telefon(y) kom. +421903408625, +421903425851, +421911755098, +421911965842, +421911965843, +421911965844
Nr(y) faksu 0240208120
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 20,319,616
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,065,804
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 419
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 419
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,974,530
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,740,938
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,855,110
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 912,226
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 1,419,407
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,103
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 44,746
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 90,855
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 66,720
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 14,000
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 10,135
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,979,017
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 117,209
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 104,502
4. Zwierzęta (124) - /195/ 100
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,607
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 536,175
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 466,175
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 70,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,101,758
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,558,035
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,519
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 597
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,507,919
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 189,207
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 235,200
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109,316
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,223,875
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 64,043
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,159,832
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 274,795
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 139,661
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 131,092
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,042
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 20,319,616
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,496,113
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,583
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,583
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 704,986
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,958
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 59,749
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 59,749
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,950,842
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,950,842
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,670,995
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,071,980
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 75,284
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,768
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 72,516
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 980,353
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 418,467
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,839
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,628
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,478
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,126
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 505,804
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,478
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,343
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 16,343
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,751,523
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 149
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,441,010
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 310,364
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,336,006
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,927,795
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 21,898
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,275,972
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,038,136
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,131,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 459,989
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,565,834
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 21,818
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,113,448
D. Usług (účtová grupa 51) 1,162,572
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,215,114
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 876,491
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 280,119
4. Koszty społeczne (527, 528) 58,504
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,803
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,127,943
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,127,943
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 842,658
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -395
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,873
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,361,961
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,038,168
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 980,646
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 950,000
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 950,000
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 30,131
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 13,183
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16,948
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 515
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,403
O. Walutowe straty (563) 3,157
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,246
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 976,243
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,338,204
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 667,209
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 789,232
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -122,023
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,670,995
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016