Utwórz fakturę

TermoPa - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Nazwa firmy TermoPa
PIN 34151524
TIN 2020203207
Numer VAT SK2020203207
Data utworzenia 09 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TermoPa
Sládkovičova 18
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 706 279 €
Zysk 12 728 €
Dane kontaktowe
E-mail termopa@termopa.sk
Telefon(y) 0336400990, 0336400991, 0336474559
Nr(y) faksu 0336400991
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 401,204
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 167,258
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,464
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,464
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 163,794
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 22,361
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 91,433
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,690
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 24,310
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 230,137
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 79,580
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 77,280
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,300
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 64,518
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 52,527
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,527
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,765
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 226
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 86,039
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 146
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 85,893
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,809
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,809
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 401,204
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,248
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,317
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,317
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 154,563
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 154,563
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,728
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 156,623
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,779
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,288
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 5,491
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 138,004
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 70,776
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,776
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 32,382
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,928
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,962
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,956
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,840
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 11,840
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 63,333
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 63,333
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 671,420
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 706,279
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 659,323
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,091
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 2,300
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 279
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,286
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 687,253
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 271,568
D. Usług (účtová grupa 51) 123,179
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 233,245
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 170,302
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 56,472
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,471
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,969
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,330
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,330
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,962
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,026
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 278,967
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,517
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,199
2. Pozostałe koszty (562A) 1,199
O. Walutowe straty (563) 46
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,272
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,510
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,516
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,788
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,788
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,728
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016